Za­ga­to ‘odra­đu­je’ Lam­ba

Top Gear - - NOVO -

Za­ga­to Lam­bo Gal­lar­do: iz­go­va­ra li se ime ijed­nog dru­gog auto­mo­bi­la s to­li­kim za­do­volj­stvom na svim je­zi­ci­ma? Vre­ba­ju­ći na su­prot­noj stra­ni osje­til­ne ljes­tvi­ce u od­no­su na Pulsar, ovog je­dins­tve­nog ču­da­ka s mak­si­mal­nih 320 km/h osmis­li­la je ta­li­jan­ska di­zaj­ner­ska ku­ća u čast svog 95. ro­đen­da­na: 95 go­di­na od­bi­ja­nja bi­lo kak­vog tra­di­ci­onal­nog poj­ma lje­po­te. Ba­zi­ran na Gal­lar­du, 5-95 za­dr­ža­va nje­gov 5.2 li­tre­ni V10 sna­ge 570 KS, ali ga umo­ta­va u je­dan od Za­ga­to­vih be­skom­pro­mis­no na­pad­nih ok­lo­pa. Ele­gant­no? Ni bli­zu. Upe­čat­lji­vo? Na­rav­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.