Au­ro­ra

Top Gear - - PLANET -

Pe­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća Alfred Ju­li­ano, ka­to­lič­ki sve­će­nik iz Con­nec­ti­cu­ta, uvje­rio je svo­ju kon­gre­ga­ci­ju da fi­nan­cij­ski po­dr­ži stva­ra­nje Eks­pe­ri­men­tal­nog si­gur­nos­nog auto­mo­bi­la Au­ro­ra. Na­kon što je pri­je to­ga od­bio sti­pen­di­ju Ge­ne­ral Mo­tor­sa, Ju­li­ano je iz­ja­vio da su ve­ći­na auto­mo­bi­la smr­to­nos­ne na­pra­ve. Ta­ko je za­po­čeo stva­ra­nje auto­mo­bi­la ko­ji bi odu­še­vio i si­gur­nos­ne an­đe­le na ne­be­si­ma... 1 Te­me­ljen na Bu­ick Ro­ad­mas­te­ru iz 1954. s Na­il­he­ad V8 mo­to­rom, Au­ro­rin pet i pol me­tar­ski krov od stak­le­ne vu­ne pri­č­vr­š­ći­vao se na po­dok­vir iz­ra­đen od šper­plo­če, da bi ga se on­da ra­zvuk­lo na ori­gi­nal­nu 127in­č­nu pod­lo­gu. Ju­li­ano je tvr­dio da je ot­po­ran na hr­đu, ko­ro­zi­ju i udu­bi­ne. Iako bi se sva­ko­me tko bi če­ki­ćem ma­lo pro­šao po krh­koj stak­le­noj vu­ni uči­ni­lo dru­ga­či­je.

2 Vje­tro­bran od stak­le­ne vu­ne bio je ta­ko aero­di­na­mi­čan da mu ni­su bi­li po­treb­ni bri­sa­či. Gul­lwin­go­vi pro­zo­ri su omo­gu­ća­va­li ven­ti­la­ci­ju, osim ako se auto­mo­bil kre­tao jer ste ta­da ima­li osje­ćaj da vas ku­ha­ju u pre­tis-lon­cu.

3 Svi put­ni­ci su ima­li po­ja­se­ve i za­kret­na pred­nja sje­da­la ko­ja su, ako bi se do­volj­no br­zo okre­nu­la, mo­gla svla­da­ti si­lu uda­ra. A pos­to­jao je i razlog to­li­koj ruž­no­ći: pred­nji kraj tre­bao je pre­ba­ci­va­ti ne­mar­ne pje­ša­ke u si­gur­no na­ru­čje od­boj­ni­ka pu­nje­nih pje­nom. 4 Na pu­tu do svog pr­vog po­jav­lji­va­nja pred no­vi­na­ri­ma Au­ro­ra se pok­va­ri­la 15 pu­ta. Ot­kri­ve­no je da u če­ti­ri go­di­ne ko­li­ko je tra­ja­la iz­grad­nja mo­tor ni­jed­nom ni­je po­kre­nut. Na­kon Ju­li­ano­ve smr­ti, Au­ro­ri­no ime je oži­vio GM za Ol­d­smo­bi­le­ovu li­mu­zi­nu ko­ja je bi­la do­volj­no čvr­sta da ra­zva­li GM-ov stroj za tes­ti­ra­nje su­da­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.