PREDSJEDAVAJUĆI

Top Gear - - PLANET -

Mek­si­ka­nac En­rique Aqu­ilar Can­c­ho­la (42) 2001. go­di­ne po­ku­šao je pro­ći ame­rič­ku gra­ni­cu pre­ru­šen u auto­mo­bil­sko sje­da­lo u kom­bi­ju Che­vro­let. Što­vi­še, za po­tre­be krin­ke čak je i gla­vu pre­ru­šio u nas­lo­njač za gla­vu. No ame­rič­ki su gra­ni­ča­ri ot­kri­li nje­go­vu pri­je­va­ru jer im je bi­lo sum­nji­vo što praz­no sje­da­lo ima no­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.