Por­s­c­he RX

Top Gear - - LISTA ŽELJA -

Por­s­c­he je već go­di­na­ma si­no­nim za sport­sku vož­nju na če­ti­ri ko­ta­ča. Me­đu­tim, po­s­ljed­njih go­di­na Por­s­c­he je tu svo­ju “vr­li­nu” od­lu­čio omo­gu­ći­ti i vo­za­či­ma na dva ko­ta­ča. No­vi sport­ski bi­cikl RX ima izu­zet­no la­ga­nu kar­bon­sku ra­mu, DT Swiss XMM 100 vi­li­cu, Shi­ma­no XTR 20 brzinski mje­njač, hi­dra­ulič­ne disk koč­ni­ce Ma­gu­ra MT26 i 27,5-in­č­ne ko­ta­če. www.por­s­c­he.com Ci­je­na: 36.200 kn

04

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.