AEG ag71a

Top Gear - - LISTA ŽELJA -

Auto­mo­bil vam iz­gle­da sve go­re i go­re a ni­ka­ko da ga očis­ti­te, mo­žda će vam ovaj ma­li AEG-ov usi­sa­vač po­mo­ći u to­me. Ka­ko ima vr­lo flek­si­bil­nu čet­ku i ras­tez­lji­vo cri­je­vo, s njim je mo­gu­će očis­ti­ti i one uske kut­ke do ko­jih je ina­če vr­lo te­ško do­ći. Vri­je­me je za čiš­će­nje.. www.aeg.com

Ci­je­na: 465 kn

11

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.