Maz­da3 Sport G120 Re­vo­lu­ti­on

Sport, re­vo­lu­ci­ja, G120... zar baš sve?

Top Gear - - NA CESTI - TO­NI MOŠKOV

Mo­ram priz­na­ti da sam s ve­li­kom zna­ti­že­ljom če­kao test Maz­de 3. Od kad se po­ja­vi­la na tr­ži­štu, di­zaj­nom je priv­la­či­la mo­ju paž­nju i sma­tram da je od svih ja­pan­skih pro­izvo­đa­ča Maz­da na­pra­vi­la naj­ve­ći na­pre­dak u di­zaj­nu svo­jih auto­mo­bi­la. Mo­de­li 3 i 6 svo­jim di­zaj­nom na­pra­vi­li su ko­rak od sto mi­lja i nji­ho­ve di­na­mič­ne li­ni­je te po­uz­da­ni mo­to­ri si­gur­no pred­stav­lja­ju do­bit­nu kom­bi­na­ci­ju pri iz­bo­ru no­vog auto­mo­bi­la. Tes­ti­ra­nu Maz­du 3 po­kre­tao je dvo­li­tre­ni ben­zi­nac sa 120 KS i opre­mom Re­vo­lu­ti­on, što na os­nov­nu opre­mu do­da­je 18-in­č­ne alu­mi­nij­ske na­plat­ke, He­ad-up zas­lon, Bo­se audi­osus­tav s de­vet zvuč­ni­ka, bik­se­non­ska pred­nja svje­tla i još mno­go to­ga. Is­kre­no, te­ško je za­mis­li­ti da vam još ne­što ne­dos­ta­je jer na ovak­voj oprem­lje­nos­ti po­za­vi­dje­li bi i mno­go skuplji i ra­zvi­ka­ni­ji mo­de­li auto­mo­bi­la. He­ad-up zas­lon omo­gu­ćio je Maz­di da na kon­trol­noj plo­či do­mi­ni­ra ve­li­ki bro­jač okre­ta­ja mo­to­ra, što da­je do­dat­ni sport­ski štih. Ka­ko sam ne­dav­no imao pri­li­ku vo­zi­ti McLa­ren 650S, Maz­din di­zajn kon­trol­ne plo­če ja­ko me pod­sje­tio na McLarenov di­zajn, što je sa­mo do­dat­ni plus za Maz­du. Dak­le di­zajn in­te­ri­je­ra i vanj­ski iz­gled Maz­de 3 Sport (hat­c­h­back) zas­lu­žu­je sa­mo po­hva­le. Još kad bi na­pra­vi­li i sport­ski model ko­ji to stvar­no i jest, bio bi to pun po­go­dak. Na­ime ‘’sport’’ iz na­zi­va od­no­si se na ka­ro­se­rij­sku iz­ved­bu, a ne na voz­ne ka­rak­te­ris­ti­ke. Te­ško pod za­jed­nič­ki na­ziv­nik mo­že­mo sta­vi­ti ri­ječ ‘’sport’’ i mo­tor od dvi­je li­tre sa 120 konj­skih sna­ga. Ovak­va kom­bi­na­ci­ja mo­gla se na­zva­ti ‘’spor­tom’’ u ra­nim de­ve­de­se­ti­ma. Is­kre­no, ne mo­gu shva­ti­ti ko­ja je bi­la ide­ja in­že­nje­ra u Maz­di ka­da su se od­lu­či­li za ovak­vu kom­bi­na­ci­ju. Dak­le u vri­je­me kad svi pro­izvo­đa­či down si­ze-ju obu­jam mo­to­ra, Maz­da se od­lu­či­la za dvo­li­tre­nog ben­zin­ca. Ni­je to čak ni to­li­ki pro­blem, upra­vo su­prot­no jer nam sma­nji­va­nje obuj­ma kod dru­gih baš i ni­je po vo­lji, ali za­što on­da 120 KS?

Tes­ti­ra­na Maz­da 3 ni­po­što ni­je loš auto­mo­bil, u sva­kod­nev­noj upo­tre­bi za­do­vo­ljit će sve va­še proh­tje­ve, čak će­te i po­troš­nju mo­ći dr­ža­ti na pri­hvat­lji­vih 7 li­ta­ra na 100 ki­lo­me­ta­ra i bu­di­te si­gur­ni da vas ni u jed­nom tre­nut­ku ne­će os­ta­vi­ti na cje­di­lu. Maz­da je odu­vi­jek bi­la poz­na­ta po svo­joj po­uz­da­nos­ti, a ovaj ben­zin­ski mo­tor pro­vje­re­ni je kla­sik. A tu je i no­va kons­truk­ci­ja

Skyac­tiv ka­ro­se­ri­je ko­ja je osim bo­ljih per­for­man­si, zas­luž­na i za bo­lje is­kus­tvo vož­nje. Upo­tre­bom vi­še če­li­ka vi­so­ke i ul­tra­vi­so­ke čvr­sto­će kru­tost ka­ro­se­ri­je po­ve­ća­na je za 30 pos­to, a is­to­vre­me­no je i sma­nje­na nje­na te­ži­na, što je sma­nji­lo i ukup­nu te­ži­nu auto­mo­bi­la. Kom­bi­na­ci­ja po­ve­ća­ne čvr­sto­će i ma­nje te­ži­ne po­bolj­ša­la je uprav­lji­vost i agil­nost Maz­de. Unu­traš­njost je pros­tra­na i če­tve­ro odras­lih put­ni­ka ne­će osje­ća­ti umor i bo­lo­ve u kra­ljež­ni­ci ni na du­ljim pu­to­va­nji­ma. Upra­vo na du­ljim pu­to­va­nji­ma dvo­li­tre­ni ben­zin­ski mo­tor do­la­zi na svo­je, a ovaj u Maz­di ni pri ve­ćim br­zi­na­ma ne stva­ra bu­ku u ka­bi­ni. Mo­že­mo re­ći da je unu­traš­njost ure­đe­na smis­le­no, dje­lu­je dos­ta ele­gant­no, ali i da su si di­zaj­ne­ri mo­gli da­ti ma­lo vi­še odu­ška te je na­pra­vi­ti jed­na­ko atrak­tiv­nom kao i ek­s­te­ri­jer. Po­go­to­vo tu mis­lim na sre­diš­nji gre­ben ko­ji dje­lu­je ne­ka­ko pre­vi­še obič­no i po­ma­lo bez du­ha. Sre­diš­nju ulo­gu u unu­traš­njos­ti za­uzi­ma 7-in­č­ni zas­lon osjet­ljiv na do­dir ko­ji nu­di pre­gršt po­da­ta­ka, a uklju­ču­je i pris­tup mo­bil­nim us­lu­ga­ma i apli­ka­ci­ja­ma te na­vi­ga­cij­skom sustavu. Svi­ma nji­ma mo­že se uprav­lja­ti i pu­tem HMI ko­man­de­ra. No­va Maz­da 3 do­no­si i niz si­gur­nos­nih zna­čaj­ki, a mo­žda naj­z­na­čaj­ni­ji je sus­tav i-Ac­tiv­sen­se ko­ji upo­zo­ra­va na mo­gu­će opas­nos­ti u vož­nji. Jed­na od zna­čaj­ki sus­ta­va je in­te­li­gen­tan sus­tav kočenja u grad­skoj vož­nji (SCBS) ko­ji auto­mat­ski ko­či ako je iz­gle­dan su­dar pri br­zi­na­ma do 30 km/h. U na­šoj Re­vo­lu­ti­on opre­mi bio je uklju­čen i sus­tav nad­zo­ra straž­njih ‘’mr­tvih ku­te­va’’ ko­ji upo­zo­re­nja ša­lje pu­tem svje­tla na re­tro­vi­zo­ru.

Dak­le ako čes­to pu­tu­je­te i tre­ba­te po­uz­dan, od­lič­no di­zaj­ni­ran i teh­no­lo­ški na­pre­dan (He­ad-up zas­lon, na­vi­ga­ci­ja, I-Ac­tiv­sen­se...) auto­mo­bil, Maz­da 3 si­gur­no bi bi­la od­lič­na op­ci­ja. Maz­da 3 Sport G120 Re­vo­lu­ti­on s os­nov­nom ci­je­nom od 169.049 ku­na mo­žda ni­je naj­jef­ti­ni­ji iz­bor, ali sva­ka­ko tre­ba po­gle­da­ti po­pis opre­me ko­ju do­bi­va­te za ovu ci­je­nu. Na­ime, te­ško da će­te za na­ve­de­nu ci­je­nu na­ći oprem­lje­ni­ji model s obuj­mom mo­to­ra od dvi­je li­tre. Tes­ti­ra­na Maz­da 3 od do­dat­ne opre­me ima­la je po­seb­nu So­ul Red bo­ju i na­vi­ga­ci­ju, što je ko­nač­nu ci­je­nu po­di­glo na

“Upra­vo na du­ljim pu­to­va­nji­ma ovaj mo­tor do­la­zi na svo­je, ne stva­ra­ju­ći bu­ku ni pri vi­so­kim br­zi­na­ma”

177.550 ku­na. Ako nis­te za­gri­že­ni ger­ma­no­fil i fran­ko­fon, a tre­ba­te po­uz­da­ni auto­mo­bil ve­ćeg obuj­ma mo­to­ra po­go­dan za pu­to­va­nja, Maz­da ima rje­še­nje za vas. Ipak za kraj bi­lo bi opor­tu­no da iz­ba­ce ne­po­treb­ne de­ta­lje iz na­zi­va mo­de­la. Sport, re­vo­lu­ci­ja, G120... Zar ni­je do­volj­no Maz­da 3 i jed­na od ove tri op­ci­je? Iako je­di­no 120 ima ne­ko stvar­no zna­če­nje ko­je mo­že­mo po­ve­za­ti uz ovu Maz­du 3.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.