PAR­C­MO­TOR CAS­TEL­LOLÍ

Da­me i gos­po­do, za­uz­mi­te svo­ja mjes­ta za prob­ni krug

Top Gear - - TJEDAN BRZINE -

Da je naš ča­so­pis če­tve­ro­di­men­zi­ona­lan sa­da bi vam, vje­ruj­te, nos­ni­ce bi­le is­pu­nje­ne di­mom koč­ni­ca a vje­ro­jat­no i mi­ri­som spa­lje­nih i zlos­tav­lja­nih gu­ma. Na­ime, to je mi­ris br­d­ske sta­ze Par­c­mo­tor Cas­tel­lolí ot­pri­li­ke oko 50 km sje­ve­ro­za­pad­no od Bar­ce­lo­ne ko­ju je, ba­rem ta­ko pret­pos­tav­lja­mo, osmis­lio net­ko tko ima di­oni­ce ne­ke tvrt­ke ko­ja pro­izvo­di koč­ni­ce. Sta­za ko­ja je 2009. usje­če­na u stje­no­vi­ti obal­ni dio Ka­ta­lo­ni­je sa­vr­še­na je za uni­šta­va­nje du­še auto­mo­bi­la jer ima dvi­je du­ge rav­ni­ce, na­kon ko­jih sli­je­de niz­brd­ni di­je­lo­vi na ko­ji­ma tre­ba­te ko­či­ti i mo­li­ti se Sve­viš­njem. Ne pro­đe­te li taj dio ka­ko spa­da, za­vr­ši­te će­te u šljun­ča­nom iz­li­je­ta­li­štu ili, još go­re, u za­štit­nom zi­du ko­ji vas a) sp­rje­ča­va da raz­gle­da­te šu­mu oko sta­ze i b) te­me­lji­to tes­ti­ra mjes­ta sa­vi­ja­nja ka­ro­se­ri­je na auto­mo­bi­lu. Do­pus­ti­te nam da vas pro­ve­ze­mo...

Kre­ni­mo pr­vo sa start­nom/cilj­nom rav­ni­nom od­mah uz bok­se­ve. Ri­ječ je o za­bav­noj di­oni­ci ko­ja se pos­tup­no spu­šta ne­kih sto­ti­njak me­ta­ra, što vam omo­gu­ću­je da ra­zvi­je­te što ve­ću br­zi­nu. Za­tim sli­je­de spo­ri­ji di­je­lo­vi, na­kon ko­jih do­la­zi ve­li­ki des­ni za­voj te ma­nji li­je­vi, a po­tom uz­brd­na di­oni­ca is­pod go­le­mog mos­ta sve do ve­li­ke uz­brd­ne kri­vi­ne . Tu vas čeka ve­li­ki des­ni za­voj pod ku­tem od 45°, pro­la­zak rub­nja­ci­ma i iz­la­zak ko­ji vo­di do li­je­ve stra­ne sta­ze. Za­tim pre­la­zi­te pri­je­voj, osje­ća­te ka­ko se auto­mo­bil ras­te­re­ću­je i vri­šti­te te si odre­đu­je­te koč­ni put pri­je skre­ta­nja i ula­ska u još je­dan br­zi des­ni za­voj ko­ji se na­la­zi tu neg­dje.

Na­kon pre­la­ska za­vo­ja po­nov­no se spu­šta­te do još jed­nog muč­nog koč­nog pu­ta ko­ji je ne­ra­van i vo­di vas iz­rav­no u li­je­vi oštar za­voj. Tu mo­ra­te pro­ći pre­ko rub­nja­ka i snaž­no dr­ža­ti uprav­ljač, a po­tom snaž­no pri­tis­nu­ti gas i ule­tje­ti u li­je­vi za­voj. Ule­ti­te li pre­br­zo u taj br­zi i ne­pre­gled­ni za­voj , ve­li­ka je mo­guć­nost da će­te iz­le­tje­ti sa sta­ze. U tom su di­je­lu 918 i P1 po­če­li go­mi­la­ti za­mah pre­ma rav­ni­ci ko­ja za­vr­ša­va pri­je­vo­jem, na­kon ko­je se spu­šta niz­br­do sve dok ne do­đe­te do ne­ugod­no va­lo­vi­tog koč­nog pu­ta, gdje mo­ra­te us­po­ri­ti s br­zi­ne od oko 240 km/h ili vi­še.

Za­tim sli­je­di ve­li­ki li­je­vi za­voj i niz­brd­ni spust pre­ko mos­ta s ko­jeg mo­že­te po­gle­da­ti auto­mo­bi­le is­pod vas. Za­tim po­nov­no sli­je­di ko­če­nje na niz­brd­noj di­oni­ci ko­ja za­vr­ša­va za­vo­jem . Pri­je du­gog li­je­vog za­vo­ja pod ku­tom od 180°, ko­ji iz­gle­da kao da ima 9 vr­ho­va i 400 raz­li­či­tih mo­guć­nos­ti pris­tu­pa, po­nov­no mo­ra­te ko­či­ti. Us­pi­je­te li tu pro­na­ći tr­ka­ću pu­ta­nju, po­ša­lji­te nam raz­gled­ni­cu.

Na­po­s­ljet­ku sli­je­di ne­rav­ni dio niz rav­ni­cu ko­ja se nas­tav­lja du­gom uz­brd­nom di­oni­com kroz pred­zad­nji i muč­no du­gi des­ni za­voj . Krug za­vr­ša­va­te kod za­vo­ja za dru­gu br­zi­nu , pa­le­ći gu­me i koč­ni­ce na pu­tu do start­no/ cilj­ne rav­ni­ne. Ne­ka­ko mi se či­ni da na ovoj sta­zi ima vi­še uz­brd­nih ne­go niz­brd­nih di­je­lo­va, no do­is­ta će­te za­vr­ši­ti ta­mo odak­le ste i kre­nu­li u krug. Do­is­ta čud­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.