Unu­tar­nje vr­li­ne

Top Gear - - GARAŽA -

e- HDi 115 Ex­clu­si­ve+ 1560cm3, 4- cil. di­zel, pred­nji po­gon, 115KS, 270Nm 4l/ 100km, 105g/ km CO2 0–100km/ h za 11,8s, 188km/ h 1298kg 193.740 kn Ki­lo­me­tra­ža 9960 PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec 5,8 Za­što je ov­dje Ka­ko je ži­vje­ti s TG obi­telj­sk­mi autom go­di­ne? OWEN NOR­RIS

Što vam se mo­ra u ži­vo­tu do­go­di­ti da si od­lu­či­te ku­pi­ti ta­kav model? To sam si mis­lio o vi­še­na­mjen­skim vlas­ni­ci­ma, ali sad znam odgovor na to pi­ta­nje – dje­ca. Sad ko­nač­no vi­dim smi­sao tih vo­zi­la slič­nih kom­bi­ji­ma. Sve na C4 Pi­ca­ssu ko­ji sam vo­zio po­s­ljed­njih po­la go­di­ne iz­ra­đe­no je za što jed­nos­tav­ni­ji pri­je­voz obi­te­lji. Osob­no mi je naj­ko­ris­ni­ja zna­čaj­ka mo­guć­nost za­seb­nog po­mi­ca­nja straž­njih sje­da­la, što mi je znat­no olak­ša­lo ži­vot na auto­ces­ti jer je sad su­pru­ga mo­gla sje­di­ti iz­me­đu dje­ce i bri­nu­ti se o nji­ma bez ne­po­treb­nih za­us­tav­lja­nja. Ne­pro­cje­nji­vo. Us­to, za­hva­lju­ju­ći ve­li­kim vra­ti­ma, pris­tup straž­njem kra­ju sad je mno­go jed­nos­tav­ni­ji, ali i pro­blem na uskim par­ki­ra­li­šti­ma. Ta­ko­đer, skret­ni kut Pi­ca­ssa od­li­čan je s ob­zi­rom na nje­go­vu ve­li­či­nu, što po­jed­nos­tav­lju­je par­ki­ra­nje. Oni naj­ci­nič­ni­ji me­đu na­ma uvi­jek će pro­pi­ti­va­ti po­uz­da­nost fran­cu­skih auto­mo­bi­la, no me­ni se do­imao vr­lo do­brim iz­uz­me­mo li mul­ti­me­dij­ski sus­tav ko­ji bi se sva­ko ma­lo bez­raz­lož­no sru­šio, što bi zna­či­lo po­nov­no po­kre­ta­nje sus­ta­va ko­je tra­je ne­ko­li­ko minuta. No ni­je to ta­ko ve­lik pro­blem.

Jed­na od stva­ri ko­ju su mi lju­di spo­mi­nja­li na­kon vož­nje Pi­ca­ssa je ko­li­či­na zvuč­nih upo­zo­re­nja u auto­mo­bi­lu. Na­ime, za go­to­vo sve postoji ne­ki spe­ci­fi­čan zvuk i na­kon ne­kog vre­me­na ti zvu­ko­vi pos­ta­nu iri­tant­ni. I prem­da je sus­tav upo­zo­re­nja o iz­la­sku iz tra­ke ko­ji vam za­te­že si­gur­nos­ni po­jas vr­lo do­bar, tem­po­mat me jed­nom do­bra­no pre­pla­šio ne pre­poz­nav­ši vo­zi­lo is­pred me­ne.

Ovaj mak­si­mal­no oprem­ljen model ima ne­ko­li­ko vr­lo do­brih op­cij­skih pa­ke­ta po­put, na­ma omi­lje­nih, ma­saž­nih pred­njih sje­da­la. Me­đu­tim, ne­ki od pa­ke­ta bi­li su mi su­viš­ni. Go­le­me stak­le­ne po­vr­ši­ne či­ne unu­traš­njost proz­rač­nom, ali ujed­no i vr­lo vru­ćom pa sam ri­jet­ko kad spu­štao zas­lon na stak­le­nom kro­vu. Us­to, i nas­lon za no­ge sa­mo mi je sme­tao. Ovis­no o bro­ju dje­ce, mo­žda će vam tre­ba­ti model C4 Grand sa se­dam sje­da­la, prem­da je­di­ni put kad mi je za­tre­bao taj do­dat­ni pros­tor bi­lo je pri pa­ki­ra­nju za du­lja pu­to­va­nja pa sam ne­ri­jet­ko stva­ri spre­mao is­pod i iza su­vo­za­če­va sje­da­la, ali ako ima­te dvo­je dje­ce, tad vam je ovaj model s pet sje­da­la sa­svim do­vo­ljan. Na­ime, var­lji­vo je pros­tran iz­nu­tra.

Ako ste je­dan od onih ko­ji ci­je­ne i is­kus­tvo vož­nje, mo­ram vam re­ći da C4 ni­je auto­mo­bil za vas. Ma­li di­zel­ski mo­tor sna­ge od 115 KS vr­lo je eko­no­mi­čan i od­li­ku­je ga pris­to­jan okret­ni mo­ment, no mu­či ga ve­li­ka ma­sa vo­zi­la pa zah­ti­je­va mno­go pre­ba­ci­va­nja br­zi­na ako že­li­te ma­lo br­že ju­ri­ti. Us­to, i mje­njač je ma­lo hi­ro­vit i krat­kog ho­da i ako to­me do­da­te još i nez­grap­nu pa­pu­či­cu spoj­ke i hod pa­pu­či­ce ga­sa, kat­kad je te­ško br­zo pre­ba­ci­ti iz pr­ve u dru­gu br­zi­nu. Stoga, ako baš mo­ra­te odras­ti i ku­pi­ti si vi­še­na­mjen­sko vo­zi­lo, to­plo vam pre­po­ru­ču­jem C4. Kao no­vo­pe­če­nom ocu, me­ni je C4 bio baš ono što mi je tre­ba­lo – pros­tran i vr­lo do­bro di­zaj­ni­ran auto­mo­bil.

Mno­go mjes­ta stra­ga i u prt­ljaž­ni­ku zna­či da je ovo ide­alan obi­telj­ski auto­mo­bil

DE­TALJ Ka­ko ne­ma kon­tro­la za ne­ke važ­ne stva­ri po­put gri­ja­nja, oče­kuj­te mno­go tip­ka­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.