OSVOJITE SONY XPERIA Z2 I SONY SMARTBAND ZA­JED­NO S GO­DIŠ­NJOM PRETPLATOM NA TopGe­ar MA­GA­ZIN!

Mje­sec Svjet­skog no­go­met­nog pr­vens­tva u Bra­zi­lu je pred na­ma... U TopGe­ar sti­lu po­ve­ži­te no­go­met, auto­mo­bi­le i zgod­ne že­ne.

Top Gear - - KOLUMNA -

Ka­ko u do­bru fot­ku spo­ji­ti no­go­met, auto­mo­bi­le i zgod­ne že­ne? PO­KA­ŽI­TE NAM i osvojite XPERIA-u, SmartBand i pret­pla­tu! Fo­to­gra­fi­je uplo­adaj­te na ht­tp://instagram.com/top­ge­ar­cro­atia#, naj­kre­ativ­ni­ja osva­ja na­ve­de­nu na­gra­du. Fo­to­na­tje­čaj tra­je do 13.07.2014., do­bit­ni­ke će­mo obja­vi­ti u iz­da­nju Top Ge­ar ma­ga­zi­na za ko­lo­voz.

Xperia Z2 je Sonyjev naj­bo­lji smar­tp­ho­ne do sa­da jer kom­bi­ni­ra naj­bo­lji zas­lon, zvuk i ka­me­ru. Xperia Z2 je i vo­do­ot­po­ran pa mo­že­te bez­briž­no fo­to­gra­fi­ra­ti svo­je sret­ne tre­nut­ke i za­ba­vu uz 20,7 me­ga­pik­se­la. Daj­te odu­ška svo­joj kre­ativ­nos­ti uz broj­ne do­dat­ne apli­ka­ci­je ka­me­re te sni­mi­te 4K vi­deo s mnoš­tvom de­ta­lja. Ve­li­ka 3.200 mAh ba­te­ri­ja iz­dr­žat­će sve bez pro­ble­ma, a iz­dr­ž­lji­vost mo­že­te do­dat­no pro­du­ži­ti uz po­moć STAMINA na­či­na ra­da. Uz ovaj vr­hun­ski smar­tp­ho­ne, do­bi­va­te i Sony SmartBand ino­va­tiv­nu na­ruk­vi­cu ko­ja komunicira s va­šim smar­tp­ho­ne­om pa će vas dis­kret­nim vi­bri­ra­njem oba­vi­jes­ti­ti o do­laz­nom po­zi­vu, po­ru­ci ili ne­koj dru­goj oba­vi­jes­ti. Ta­ko­đer uz Li­fe­log apli­ka­ci­ju bi­lje­ži zbi­va­nja iz va­šeg ži­vo­ta i sve što ra­di­te – kre­ta­nje, ko­mu­ni­ka­ci­ju i za­ba­vu. Ta­ko mo­že­te pra­ti­ti ko­li­ko ste dnev­no bi­li ak­tiv­ni, ko­je ste fo­to­gra­fi­je sni­mi­li, pa čak i ko­li­ko ste spa­va­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.