POS­TO­LJE ZA IPAD NA UPRAV­LJA­ČU

Top Gear - - IZUMI -

ZA­MI­SAO

Da, svjes­ni smo da za­pra­vo ne postoji razlog za­što nor­mal­ni, ra­zum­ni lju­di ne bi ima­li ne­ko mjes­to gdje bi sta­vi­li iPad dok sto­je. Ili pla­danj na ko­ji će od­lo­ži­ti ru­čak ili na­pi­tak, i sve to na uprav­lja­ču nji­ho­va vo­zi­la. Ima smis­la. Uglav­nom.

PRO­BLEM

Svi­je­tu manj­ka nor­mal­nih, ra­zum­nih lju­di. Što­vi­še, svi­jet je pre­pun bu­da­la ko­je učin­ke si­le te­že ot­kri­ju tek kad im se spo­me­nu­ti na­pi­tak iz­li­je u kri­lo u pr­vom za­vo­ju ili se za­le­te u auto­bus dok gle­da­ju Na pu­tu pre­ma do­lje. Naj­bo­lje je ne ohra­bri­va­ti tak­ve lju­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.