Vo­zač­ki is­pit

GLU­MI­LA JE BONDOVU DJE­VOJ­KU I MANDELINU SU­PRU­GU, NO MO­ŽE LI SE NO­SI­TI S NA­ŠIM IS­PI­TOM?

Top Gear - - PLANET - GO­DI­NA: 37 ZA­NI­MA­NJE: GLU­MI­CA NA­CI­ONAL­NOST: BRITANKA

Vo­zi­la si Ja­me­sa Bon­da u fil­mu Skyfall…

Pa, Stig je bio na kro­vu.

Sta­ri Stig? Ču­je­mo da u po­s­ljed­nje vri­je­me sni­ma fil­mo­ve...

Toč­no. Bio je na vr­hu Land Ro­ve­ra. On je sve ra­dio – ko­čio, uprav­ljao i sve os­ta­lo. Ja sam sa­mo tre­ba­la gle­da­ti ku­da vo­zim. U ne­kim sam pri­zo­ri­ma ja vo­zi­la auto­mo­bil, no on je ra­dio sve opas­no...

Ka­ko glu­mi­ti da vo­ziš auto­mo­bil?

Vr­lo je te­ško to uči­ni­ti da iz­gle­da stvar­no. Mo­ra­te pre­dvi­dje­ti kad će on za­ko­či­ti ili skre­nu­ti i od­glu­mi­ti kao da je to va­ša od­lu­ka. I prem­da ni­sam vo­zi­la, dos­ta sam vjež­ba­la i na­uči­la ka­ko iz­ves­ti sve te za­pa­nju­ju­će vra­to­lo­mi­je.

Je li te to uči­ni­lo bo­ljom vo­za­či­com?

Na­dam se da jest. Pri­je ni­sam bi­la bog­z­na ka­ko do­bra vo­za­či­ca, a ka­tas­tro­fal­no sam lo­ša u par­ki­ra­nju. Vo­lje­la bih da me net­ko na­učio pra­vil­no par­ki­ra­ti kad smo sni­ma­li film. A par­ki­ra­nje mi je i dan­da­nas pot­pu­na ne­poz­na­ni­ca.

Ko­ji ti je bio pr­vi auto­mo­bil?

Ni­kad ni­sam sa­nja­la da vo­zim Por­s­c­he ili ne­ki sli­čan auto­mo­bil, pa kad sam sa 17 go­di­na po­lo­ži­la vo­zač­ki, ku­pi­la sam Ni­ssan Mi­cru. Obo­ža­va­la sam taj osje­ćaj neo­vis­nos­ti, a i ne pi­jem pa uvi­jek mo­ram sve ra­zvo­zi­ti. Još uvi­jek vo­lim tu slo­bo­du

Je­si li ikad ima­la pro­met­nu ne­sre­ću?

Jed­nom sam bi­la na ces­ti kad se auto­bus za­le­tio u dva auto­mo­bi­la, a po­tom boč­no uda­rio u me­ne. Na­ža­lost, bio je to kraj za Mi­cru. No me­ni ni­je bi­lo ni­šta pa sam ku­pi­la no­vi auto­mo­bil ko­ji sam vo­zi­la go­di­na­ma

Vje­ro­jat­no te vo­ze u do­is­ta pre­kras­nim auto­mo­bi­li­ma…

Jed­nom sam se na ne­ki do­ga­đaj vo­zi­la u Maybac­hu i to je naj­luk­suz­ni­ji auto­mo­bil u ko­jem sam ikad bi­la. Ne sje­ćam se o ko­joj je pri­go­di bi­la ri­ječ, ali uvi­jek se sje­ćam tog auto­mo­bi­la

Dak­le ugo­dan je osje­ćaj sti­ći ne­ka­mo sa sti­lom?

Ne vje­ru­jem da lju­di gle­da­ju auto­mo­bil u ko­jem do­la­zi­te, vi­še su op­te­re­će­ni odje­ćom ko­ju no­si­te. No vje­ro­jat­no bi iz­gle­da­lo čud­no da do­đem u Mi­cri pa je za­to bo­lje do­ći u gla­mu­roz­ni­jem auto­mo­bi­lu

Ka­ko dos­to­jans­tve­no iz­a­ći iz auto­mo­bi­la?

Sva­ka­ko dr­ži­te no­ge skup­lje­ne jer pa­pa­ra­zzi vo­le fot­ka­ti ga­ći­ce, što ni­kad ni­je ugod­no

Ko­ja je tvo­ja naj­br­ža vož­nja?

Kad sam vjež­ba­la za film o Bon­du, na jed­noj na­pu­šte­noj sta­zi u ne­koj vu­ko­je­bi­ni us­pje­la sam ju­ri­ti oko 290 km/h pri­je ne­go sam se ***ala od stra­ha!

Imaš li kak­vih kaz­ne­nih bo­do­va u vo­zač­koj?

Ni­kad ni­sam kaž­nje­na za pre­ko­ra­če­nje br­zi­ne. Vr­lo sam sa­vjes­na vo­za­či­ca

Glu­mit ćeš i u slje­de­ćem fil­mu o Bon­du. Mo­žda ćeš ovaj put vo­zi­ti As­ton Mar­tin...

Ne znam što će bi­ti u slje­de­ćem fil­mu, no znam da je mno­go to­ga u Skyfal­lu eks­plo­di­ra­lo pa mo­žda ta sud­bi­na za­de­si i As­ton…

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.