DO­BRO

Top Gear - - GARAŽA -

Na­kon bo­ljeg upoz­na­va­nja sa sus­ta­vom iDri­ve, i3 mi sad uz stan­dard­ne oba­vi­jes­ti na zas­lo­nu na­vi­ga­ci­je pri­ka­zu­je i vre­men­sku prog­no­zu za idu­ća tri da­na Na­kon tri mje­se­ca vož­nje i3 us­pješ­no pre­obra­ću­je i naj­skep­tič­ni­je ko­le­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.