HAM­MOND

Auto­mo­bi­li ko­ji ko­mu­ni­ci­ra­ju i ta­ko stva­ra­ju po­dat­kov­nu ba­zu ko­ja vo­za­či­ma go­vo­ri gdje su pro­met­ni če­po­vi ili ma­nje gu­žve na auto­ces­ta­ma? Zvu­či do­bro...

Top Gear - - SADRŽAJ -

Ne­ki ta­mo Ame­ri na Sve­uči­li­štu u Vir­gi­ni­ji ra­de na auto­mo­bi­li­ma i mo­to­cik­li­ma ko­ji će me­đu­sob­no ko­mu­ni­ci­ra­ti. Tu ne mis­lim na ča­vr­lja­nje o vre­me­nu, ne­go o di­je­lje­nju in­for­ma­ci­ja o po­lo­ža­ju, sta­tu­su i br­zi­ni vož­nje. Jed­no je si­gur­no, na svi­je­tu vje­ro­jat­no postoji još ne­ko­li­ko znans­tve­ni­ka ko­ji ra­de na slič­no­me. U te­ori­ji, mo­to­cikl bi se, re­ci­mo, mo­gao za­us­ta­vi­ti na ras­križ­ju i auto­mat­ski pri­mi­ti in­for­ma­ci­ju o auto­mo­bi­lu ko­ji se pri­bli­ža­va tom is­tom ras­križ­ju.

In­te­li­gent­no. Bi­lo je i vri­je­me da se ne­što tak­vo po­ja­vi, prem­da ne­ki obli­ci te teh­no­lo­gi­je već pos­to­je. Sad se mo­to­cik­li mo­gu na­vo­di­ti sa­te­lit­skom na­vi­ga­ci­jom, ali is­to ta­ko pos­to­je i auto­mo­bi­li u ko­ji­ma mo­že­te pro­gra­mi­ra­ti uklju­či­va­nje kli­ma­ure­đa­ja ta­ko da se unu­traš­njost tem­pe­ri­ra pri­je va­šeg ula­ska, a lju­di mo­gu pu­tem mo­bi­te­la saz­na­ti ima li u nji­ho­voj bli­zi­ni net­ko tko bi se že­lio na­ći na ruč­ku ili neo­bvez­nom dru­že­nju.

Me­ni osob­no jed­nos­tav­no ni­je jasno što nam je tre­ba­lo ta­ko du­go da tom is­tom teh­no­lo­gi­jom ko­ja spa­ša­va ži­vo­te, vri­je­me i go­ri­vo opre­mi­mo svo­je auto­mo­bi­le i mo­to­cik­le i po­jed­nos­ta­vi­mo si ži­vo­te. A kad već pi­šem o to­me, za­što se ti is­ti znans­tve­ni­ci ne po­za­ba­ve i in­for­ma­tiv­nim zas­lo­ni­ma na auto­ces­ta­ma? Na­ime, ti su zas­lo­ni to­tal­no sra­nje i ni­kad ne vje­ru­jem ono­me što na nji­ma pi­še. Dru­gim ri­je­či­ma, ako već na­vo­de da je is­pred pro­met­ni čep ili ne­što dru­go i prem­da to do­is­ta i jest slu­čaj, ja ću za­ne­ma­ri­ti tu oba­vi­jest i ule­tje­ti u pro­met­ni čep ili ne­što dru­go. Po­bo­gu lju­di, ži­vi­mo u do­ba in­for­ma­ci­ja pa poč­ni­mo i di­je­li­ti te in­for­ma­ci­je.

Ako će se auto­mo­bi­li i mo­to­cik­li mo­ći upo­zo­ra­va­ti o na­ila­sku dru­gog vo­zi­la, tad će mo­ći i me­đu­sob­no ko­mu­ni­ci­ra­ti svo­ju br­zi­nu, sta­nje koč­ni­ca te vo­zač­ke vje­šti­ne oso­ba ko­je nji­ma uprav­lja­ju... Te postoji li mo­guć­nost da će na­do­la­ze­ći auto­mo­bil ili mo­to­cikl us­pje­ti us­po­ri­ti ili za­us­ta­vi­ti se pri­je ne­go se su­da­re. Ta­ko­đer, vo­zi­lo bi mo­glo nad­zi­ra­ti vož­nju, ana­li­zi­ra­ti zbi­va­nja te po­hra­nji­va­ti, di­je­li­ti i oda­ši­lja­ti in­for­ma­ci­je dru­gim vo­zi­li­ma u bli­zi­ni.

In­for­ma­ci­je o pro­met­nim gu­žva­ma, če­po­vi­ma ili, još bo­lje, praz­nim di­oni­ca­ma auto­ces­ta mo­gu se di­je­li­ti u na­no­se­kun­da­ma i pre­no­si­ti vo­zi­li­ma ko­ja se kre­ću u tom smje­ru. Za­što se to već ne ra­di? Za­što ne postoji aplikacija za mo­bi­tel ko­ja ko­šta 0,99 $? Ne­moj­te mi sa­mo re­ći da je razlog to­me sku­pi sof­tver jer na­ši auto­mo­bi­li u se­bi ima­ju vi­še ra­ču­nar­ske sna­ge ne­go što je to ima­lo su­per­ra­ču­na­lo od pri­je de­se­tak go­di­na, što zna­či da ne­ma ni­kak­vih pre­pre­ka da se ugra­di po­tre­ban sof­tver.

Me­đu­tim, na­rav­no da će bi­ti i onih ko­ji se pro­ti­ve tak­voj teh­no­lo­gi­ji i si­gu­ran sam da će bi­ti mno­go onih ko­ji će tvr­di­ti da tak­vi sus­ta­vi kr­še na­ša Us­ta­vom za­jam­če­na pra­va na pri­vat­nost jer će njihovu vož­nju, pu­to­va­nje i lo­ka­ci­je bi­lje­ži­ti ra­ču­na­lo ko­je će za­tim po­dat­ke uči­ni­ti dos­tup­ni­ma os­ta­lim vo­zi­li­ma na is­toj mre­ži, bez ob­zi­ra na to tko nji­ma uprav­lja.

I? Osim ako ne ra­di­te u SOA-i - a i da ra­di­te, ne bis­te to mo­gli ni­ko­me ob­z­na­ni­ti - ko­ga bri­ga kud ili kad neg­dje ide­te? Dru­gom je vo­za­ču ko­ris­no zna­ti da sam ja za­peo u pro­met­nom če­pu na auto­ces­ti pa mo­že skre­nu­ti i iz­bje­ći sve to, i za­što bi mi to sme­ta­lo?

Mo­žda će ne­kom pri­li­kom ne­ko vo­zi­lo žu­ri­ti u bol­ni­cu na po­rod dje­te­ta ili će ne­ko va­tro­gas­no vo­zi­lo mo­ra­ti hit­no in­ter­ve­ni­ra­ti. Mo­žda bi me di­je­lje­nje po­da­ta­ka bri­nu­lo da re­do­vi­to pre­vo­zim nuk­le­ar­ni ot­pad u ne­ko taj­no pos­tro­je­nje, no si­tu­aci­je po­put go­re na­ve­de­nih vje­ro­jat­no se rje­ša­va­ju za­seb­no i pod po­seb­nim uvje­ti­ma. Na­še sva­kod­nev­ne vož­nje do ško­le, ure­da, tr­go­vač­kog cen­tra ili vi­kend pu­to­va­nja na se­lo vr­lo vje­ro­jat­no go­to­vo ni­ko­ga ne za­ni­ma­ju.

Una­toč to­me, osob­no mis­lim da su di­je­lje­nje po­da­ta­ka o pro­met­nim uvje­ti­ma, toč­no po­zi­ci­oni­ra­nje auto­mo­bi­la na ces­ti ko­joj se pri­mi­čem i gru­ba pro­cje­na vo­zi­la ho­će li me ugle­da­ti na mom mo­to­cik­lu i iz­bje­ći ili za­ko­či­ti na vri­je­me iz­nim­no bit­ni, pa za­što ih on­da ne bi­smo di­je­li­li?

Dru­gi pro­tiv­ni­ci vje­ro­jat­no će kao ar­gu­ment na­vo­di­ti upli­ta­nje sus­ta­va i či­nje­ni­cu da oni ipak zna­ju bo­lje od vo­zi­la pro­ci­je­ni­ti si­tu­aci­ju te os­po­ra­va­ti da su de­set­lje­ća nji­ho­va stje­ca­nja is­kus­tva u stvar­nim uvje­ti­ma ma­nje vri­jed­na od go­le­me, po­ve­za­ne mre­že op­sež­nih po­da­ta­ka u stvar­nom vre­me­nu ko­ji se pre­no­se i di­je­le me­đu auto­mo­bi­li­ma na ces­ta­ma i stal­no ažu­ri­ra­ju u na­no­se­kun­di te pos­ta­ju sve­obu­hvat­na di­je­lje­na umjet­na in­te­li­gen­ci­ja.

Da, ti će nam sus­ta­vi olak­ša­ti vož­nju, stoga pres­ta­ni­te ja­di­ko­va­ti i pri­hvatite no­vu teh­no­lo­gi­ju. Ja sam pr­vi ko­ji se ne­će us­pje­ti suz­dr­ža­ti od to­ga i ne mo­gu do­če­ka­ti da sjed­nem za uprav­ljač svog sta­rog Mus­tan­ga ili Nor­to­na ko­ji u se­bi ne­ma­ju ni­kak­vu elek­tro­ni­ku, a ka­mo­li pris­tup svjet­skom di­gi­tal­nom umu na­pred­ne me­đu­po­ve­za­nos­ti.

Ja ću vje­ro­jat­no do­ći do ras­križ­ja i osje­ti­ti uz­bu­đe­nje toč­nog odre­đi­va­nja tre­nut­ka kad da kre­nem. Sam ću od­lu­či­va­ti ko­jim ću pu­tem kre­nu­ti i ne­ću za­ža­li­ti ako za­vr­šim u pro­met­nim gu­žva­ma jer je to bi­la mo­ja od­lu­ka. Osim ako mi se ne­ka­mo ne žu­ri, no u tom ću se slu­ča­ju po­ve­za­ti s mre­žom, pri­tis­nu­ti gumb za uklju­či­va­nje u mre­žu i pri­dru­ži­ti se os­ta­lim vo­zi­li­ma. Što je lo­še u to­me?

“Va­ša vož­nja do ško­le ni­ko­ga ne za­ni­ma”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.