PO­GLED IZ­BLI­ZA

Top Gear - - NA CESTI -

Sport­ski de­ta­lji

Umet­ci s uzor­kom karbona u skla­du su s ime­nom vo­zi­la, ali ono ni­je u skla­du s per­for­man­sa­ma

Bez skre­ta­nja po­gle­da

Pos­tav­ljen u rav­ni­ni vo­za­če­vih oči­ju, He­ad-up zas­lon da­je os­nov­ne po­dat­ke o vož­nji

Na do­hvat ru­ke

Po­mo­ću HMI ko­man­de­ra na sre­diš­njem gre­be­nu la­ko se do­la­zi do broj­nih in­for­ma­ci­ja

1 2 3

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.