TJE­DAN BR­ZI­NE

Top Gear - - TJEDAN BRZINE -

Do­bro­doš­li na naš Tje­dan br­zi­ne 2014. ko­ji pred­stav­lja naš go­diš­nji fes­ti­val br­zi­ne. Pr­vo smo naj­bo­lje auto­mo­bi­le vr­hun­skih per­for­man­si una­zad go­di­nu da­na oku­pi­li na fan­tas­tič­noj tr­ka­ćoj sta­zi Cas­tel­lolí i sad nas oče­ku­je dva i pol da­na vož­nje po 2,72 km du­gom špa­njol­skom asfal­tu i sa­mo je­dan Stig na ras­po­la­ga­nju.

Tje­dan br­zi­ne za­po­či­nje­mo na sta­zi iz pu­kog raz­lo­ga što je to je­di­no mjes­to gdje mo­že­te re­la­tiv­no si­gur­no is­tra­ži­va­ti gra­ni­ce su­vre­me­nih sport­skih auto­mo­bi­la a da vr­lo br­zo ne za­vr­ši­te u za­tvo­ru. Na­kon ne­ko­li­ko da­na ocje­nji­va­nja naš će se su­že­ni iz­bor upu­ti­ti na 1600 km du­go ces­tov­no pu­to­va­nje.

Broj­ke do­volj­no go­vo­re sa­me za se­be – sve­ukup­na vri­jed­nost svih okup­lje­nih auto­mo­bi­la iz­no­si oko 25 mi­li­ju­na ku­na, ima­ju pre­ko 53.000 cm3 obuj­ma ko­ji ra­zvi­ja­ju sve­ukup­no 7285 KS i pre­ko 9000 Nm mo­men­ta. U re­du, te su broj­ke ma­lo na­pu­ha­ne zbog P1 i 918, ko­ji­ma će ovo bi­ti pr­vo su­če­lja­va­nje ikad. No Tje­dan br­zi­ne ne svo­di se sa­mo na po­dat­ke jer tra­ži­mo auto­mo­bi­le ko­ji će nam iz­ma­mi­ti osmi­jeh na li­ce i pru­ži­ti nam ono po­seb­no, or­gan­sko uz­bu­đe­nje. Gra­ni­ce će se po­mi­ca­ti, a gu­me će pos­ta­ti ugro­že­na vr­sta. Bit će pla­ča, gnjev­nih is­pa­da i ma­nji po­žar.

Sti­gao je tre­nu­tak da pus­ti­mo Sti­ga s lan­ca...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.