Mod­no os­vje­šte­ni IKKS klin­ci

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Sti­gla je no­va IKKS ko­lek­ci­ja pro­lje­će/ lje­to za be­be, deč­ke i cu­re. Os­nov­ni ro­ker­ski štih IKKS-a upot­pu­njen je mik­som sti­lo­va, od ro­man­tič­nog s cvjet­nim uzor­kom za cu­re, pre­ko ur­ba­nog ši­ka do „un­der­gro­und“ de­ta­lja za deč­ke. Ako ste fan kva­li­tet­ne odje­će i do­brog di­zaj­na, ko­ji že­li­te pre­ni­je­ti i svo­jim klin­ci­ma, IKKS tr­go­vi­ne ide­al­no su odre­di­šte za vas. Pro­na­đi­te ih u za­gre­bač­kom Cen­tru Kap­tol i Are­na cen­tru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.