Pro­ljet­na do­za gla­mu­ra

Šmin­ka je i da lje vjer­na si­vim, lju­bi­ča stim i ru­ži­ča stim to­no­vi­ma , a u po­vo­du to­pli­jih da na pro­bu­di­le su se boje ko­ra lja , vo­ća , cvjet­nih la ti­ca ... ople­me­nje­ne vi­so­kim sja jem

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA - NAPISALA Iva na Vo­do­ga žec/VL M FO­TO­GRA­FI­JE Ca me­ra press/Gu­li­ver, Ar­hi­va VL -a

R a skoš­ne pa le­te sje­ni­la za ka pke među pr­vi­ma su otvo­ri­le se­zo­nu pro­ljet­ne šmin­ke ko­ja , ka o i nje­zi­na zim­ska pret­hod­ni­ca , us­tra je u lju­ba vi pre­ma lju­bi­ča stom, ru­ži­ča stom i si­vom. N a sta vlja se trend za ga si­tih to­no­va , ko­je je Cha nel zgod­no obu­hva tio u ni­ja nsa ma bi­se­ra u ra spo­nu od bli­je­doz­la tne do ze­len­ka ste. U to­pli­jim bo­ja ma pre­dvod­ni­ce su “pu­no­krv­ne” ni­ja nse ko­ra lja , eg­zo­tič­nog vo­ća , sla tki­ša i, da ka ko, cvjet­nih la ti­ca – na us­na ma je među na jpo­želj­ni­ji­ma pro­fi­nje­na i ba ršu­na sta “me­đu­bo­ja ” na sta la spa ja njem cr­ve­ne i ru­ži­ča ste. Ten mo­ra bi­ti bes­pri­je­ko­ra n, pri­rod­na iz­gle­da bez i na jma njeg vid­lji­vog tra ga to­ni­ra nja , što je la ko pos­ti­ći pa met­nim i ul­tra la ga nim pu­de­ri­ma no­ve ge­ne­ra ci­je ko­ji se sa vr­še­no sta pa ju s ko­žom i “ko­pi­ra ju” nje­zin pri­ro­da n ton. Za iz­ra ža ja n po­gled po­bri­nut će se “mul­ti­pra ktik” ma ska re s po­seb­nim for­mu­la ma i čet­ki­ca - ma za ma ksi­ma lnu du­ži­nu i vo­lu­men.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.