Ne­nad­maš­na ele­gan­ci­ja cr­ne

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM SHOPPING -

Ne­ma bran­še u ko­joj se di­zajne­ri ne­će slo­ži­ti – ka­da je u pi­ta­nju ele­gan­ci­ja i luk­suz, ni­šta ne mo­že nad­ma­ši­ti le­gen­dar­nu cr­nu. Ova in­for­ma­ci­ja ite­ka­ko je poz­na­ta i unu­tar pro­dukt di­zaj­na, gdje u cr­noj do­la­ze i naj­ne­oče­ki­va­ni­ji ko­ma­di – zdje­le za ku­ha­nje i ku­ti­je za kruh. Mo­ra­mo priz­na­ti ka­ko nam ovo sve iz­gle­da po­ma­lo sve­mir­ski!

Otva­rač za bo­ce mar­ke Screwpull, do­la­zi u kom­ple­tu s kož­nom ku­ti­jom, 1850 kn, Ba­ki­na škri­nja Ale­ssi ‘Nic­he’ vi­še­djel­ni pla­danj, di­zajn Za­ha Ha­did, di­men­zi­je: 60x30 cm 929 kn, Ho­me Swe­et Ho­me Ke­ra­mič­ka va­za ‘B&W’, h30 cm, 90 kn, Em­me­ze­ta

‘Stre­li­ca’, mul­ti­funk­ci­onal­na alu­mi­nij­ska vje­ša­li­ca za ka­pu­te, di­zajn Gus­tav Hal­len, di­men­zi­je: 160x 205 x25 mm, 350 kn, www.di­zaj­n­ho­lik.hr

Svjeć­njak ‘Big Bold’, iz­ra­đen od la­se­rom re­za­ne me­tal­ne plo­če, di­zajn Ro­de­rick Vos za Mo­ooi, di­men­zi­je: 103x92x36cm, 5.101 kn, Ri­ba­rić

Lam­pa ‘Da­lu’, di­zajn Vi­co Ma­gis­tret­ti za Ar­te­mi­de, di­men­zi­je 18,4x18,4 cm, h26cm, 553,50 kn, Ri­ba­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.