DI­ANE & JO­SHUA

Sa­vr­še­no co­ol i le­že­ran mod­ni par

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - IT PAR - NAPISALA Li­di­ja Pa­lun­ko ODA­BRAO Oli­ver Ju­la­rić FO­TO­GRA­FI­JE Ju­ri­ca Galoić, Bigpic­tu­res/Pixsell, Rex/Gu­li­ver, Ar­hi­va VL

NJE­MAČ­KA GLU­MI­CA JED­NA JE OD NAJ­BO­LJE ODJE­VE­NIH ŽE­NA SVI­JE­TA, PA NJE­ZI­NU DEČ­KU NI­JE BIO NI­MA­LO LAK ZA­DA­TAK BI­TI JOJ I DOS­TO­JAN MOD­NI PART­NER

Di­ane Kru­ger i Jo­shua Jac­k­son par su od 2006., ka­da se Di­ane ra­zve­la od fran­cu­skog glum­ca Cu­il­la­mea Ca­ne­ta i ži­vje­la u Pa­ri­zu. Zvi­jez­da Ne­mi­lo­srd­nih ga­do­va priz­na­je da ni­je ima­la poj­ma tko joj je deč­ko ka­da ga je upoz­na­la, “U ži­vo­tu ni­sam po­gle­da­la ni­ti jed­nu epi­zo­du Dawson’s Cre­eka, valj­da je­di­na na pla­ne­tu. Jed­nom su na ne­kom even­tu pri­ka­zi­va­li sta­re snim­ke Ka­tie Hol­mes, i os­ta­la sam u šo­ku: Jo­shua je imao gro­zan ten i na­te­če­no li­ce. Ka­da sam ga na­zva­la da mu ka­žem, po­čeo je vri­šta­ti: ‘Ne­moj to gle­da­ti, ne­moj!’ Bi­lo je stvar­no smi­ješ­no” – ot­kri­la je pre­kras­na glu­mi­ca. A upra­vo je smi­jeh jed­na od naj­bit­ni­jih stva­ri u nji­ho­vu od­no­su, sla­že se par ko­ji je čak tri go­di­ne odr­ža­vao ve­zu na da­lji­nu. Jo­shua je ži­vio u Van­co­uve­ru gdje je sni­mao se­ri­ju Frin­ge, dok je Di­ane pu­to­va­la iz­me­đu Pa­ri­za i Los An­ge­le­sa. “Sna­la­zi­li smo se, sla­li si SMS-ove, no uglav­nom smo vi­de­oc­ha­ta­li ka­ko bih mo­gla vi­dje­ti nje­go­vo li­ce ka­da je sar­kas­ti­čan”, opi­sa­la je ve­zu Di­ane, ko­ja je sa svo­jim deč­kom smis­li­la i kom­pli­ci­ra­ni plan le­to­va ka­ko bi se mo­gli što češ­će vi­đa­ti. “Hr­pa pjes­ni­ka po­tro­ši­la je li­tre tin­te ka­ko bi objas­ni­li taj­nu lju­ba­vi i us­pješ­nih ve­za. No, ako si spre­man ulo­ži­ti vri­je­me i trud u od­nos, sve os­ta­lo do­la­zi pri­rod­no”, opi­sao je Jo­shua. U po­s­ljed­nje vri­je­me za­ljub­lje­ni par do­is­ta sva­ki tre­nu­tak pro­vo­di za­jed­no, a nji­hov le­žer­ni staj­ling za­peo je za oko ni­zu mod­nih kri­ti­ča­ra – kul bez po­seb­no ulo­že­nog

tru­da, Di­ane i Jo­shua sa­vr­še­no se mod­no na­do­pu­nju­ju. Ia­ko, ka­da po­gle­da­te niz do­bro us­kla­đe­nih out­fi­ta, za­pi­ta­te se ko­li­ko vre­me­na pro­ve­du pred ogle­da­lom pri­je ne­go što is­ko­ra­če na cr­ve­ni tepih. Pri­je no što je pos­ta­la glu­mi­ca, Di­ane je bi­la du­go­go­diš­nji mo­del za Cha­nel, Va­len­ti­no i Al­ber­tu Fer­ret­ti, a i danas no­si ti­tu­lu jed­ne od naj­bo­lje odje­ve­nih že­na na svi­je­tu – ti­tu­lu ko­joj se Josh mo­rao pri­la­go­di­ti. “Ka­da ste s Eu­rop­ljan­kom, stan­dard­ni ame­rič­ki le­žer­ni stil mo­že­te os­ta­vi­ti pred vra­ti­ma”. Do­is­ta, ot­kad su za­jed­no, čud­ni i nes­pret­ni Pa­cey Wit­ter iz Dawson’s Cre­eka ite­ka­ko se pro­mi­je­nio te sa­da po­nos­no po­zi­ra u sa­vr­še­no skro­je­nim odi­je­li­ma.

, , 892 , H , 249 C A , H , 799

,, , 129 R , , 199 K , . O , 329

H , L , 595

M , N , 39

N , A , 135

Ka­pa, Rag&Bo­ne, net-a-por­ter.com Hla e, Pro­mod, 229 kn Ha­lji­na, S. Oli­ver, 989 kn Ma­ra­ma, Pa­ul&Joe Sis­ter, net-a-por­ter.com Ci­pe­le, Je­ssi­ca SIm­p­son, 600 kn Tor­bi­ca, Ac­ce­sso­ri­ze, 275 kn Tra­pe­ri­ce, Sal­sa, 637 kn

Nao ale, Ray Ban, od 1120 do 1500 kn (ovis­no o stak­li­ma)

, McNe­al, 1490 kn

Ko­šu­lja s kra­va­tom, New Yor­ker, 159 kn

Ci­pe­le, Ca­val­li, 1510 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.