CHE­VRO­LET OR­LAN­DO U HR­VAT­SKOJ

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Or­lan­do, no­vi Che­vro­le­tov obi­telj­ski jed­no­vo­lu­men sa se­dam sje­da­la, u pro­da­ji će se na­ći pot­kraj ve­lja­če po ci­je­ni od 120.500 ku­na. To je ci­je­na za ben­zin­ski mo­del s 1,8 mo­to­rom (141 KS) i pa­ke­tom opre­me LS, ko­ji uklju­ču­je: ABS, ESP, 6 zrač­nih jas­tu­ka, kli­ma-ure­đaj, CD-ra­dio MP3, elek­trič­ne po­di­za­če pred­njih sta­ka­la, elek­trič­no po­kre­ta­na vanj­ska ogle­da­la. Os­nov­ni di­zel­ski mo­del u pro­da­ji će bi­ti po ci­je­ni od 146.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.