Di­zaj­ner­ski sob­ni vrt

eć u ne­ko­li­ko po­te­za u sta­nu za­čas mo­že­te ‘uz­go­ji­ti’ ured­nu ži­vi­cu ili neo­buz­da­nu pra­šu­mu. Di­zaj­ner­sko cvi­je­će, liš­će i gran­či­ce br­zo ‘iz­ras­tu’ gdje god po­že­li­te.

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM - NAPISALA Iva­na Vo­do­ga­žec / VLM FO­TO­GRA­FI­JE Ar­hi­va VL

Dok se pri­ro­da tek pri­pre­ma za pro­ljet­no bu­ja­nje, u sta­nu se već u ne­ko­li­ko po­te­za mo­že “uz­go­ji­ti” ra­skoš­na ži­vi­ca, šikara ili pra­šu­ma – ka­ko god že­li­te. Neo­bič­no ras­li­nje ko­je za­čas na­ras­te du­ži­nom od po­da do stro­pa, pre­kri­je zid ili pro­zor, ne zah­ti­je­va ni­kak­vu po­seb­nu nje­gu osim pri­dr­ža­va­nja upu­ta za pos­tav­lja­nje i zrn­ce ma­šte. Ri­ječ je o ose­buj­nim kre­aci­ja­ma ko­je mo­gu pos­lu­ži­ti kao pre­gra­de, za­vje­se ili jed­nos­tav­no kao efek­t­ni ukra­si. Ne­ki se ku­pu­ju go­to­vi “u ko­ma­du”, a po­seb­no su za­nim­lji­vi ta­ko­zva­ni de­ko­ra­tiv­ni pa­ne­li – neo­bič­ne sla­ga­li­ce ko­je je la­ko spo­ji­ti u tro­di­men­zi­onal­ne for­me

že­lje­nih obli­ka i ve­li­či­na. U to­me su se oso­bi­to is­ka­za­la poz­na­ta di­zaj­ner­ska bra­ća Ro­nan i Erwan Bo­uro­ul­lec ko­ji su za Lig­ne Ro­set osmis­li­li Clo­uds – ele­men­te s dva “li­ca” iz­ra­đe­ne od tka­ni­ne slič­ne fil­cu, što se po­mo­ću gu­mi­ca spa­ja­ju u ra­skoš­ne tro­di­men­zi­onal­ne for­me. “Obla­ci” u ze­le­noj bo­ji neo­do­lji­vo pod­sje­ća­ju na buj­no ras­li­nje, a u pla­voj na cvi­jet hor­ten­zi­je! Među sla­ga­li­ca­ma bra­će Bo­uro­ul­lec is­ti­ču se i Al­gu­es ko­je su di­zaj­ni­ra­li za Vi­tru. Fi­ne plas­tič­ne gran­či­ce mo­gu se spo­ji­ti u “sla­po­ve” po­put pu­za­vi­ca ili mor­skih al­ga, a prak­tič­no se pro­da­ju u pa­ke­tu do­volj­nom za če­tvor­ni me­tar, baš kao i liš­će Ma­ria ko­je je Lu­ca Nic­het­to osmis­lio za Ca­sa­ma­niu. Ovak­vo “ras­li­nje” ne­izos­tav­no je i kod Tor­da Bo­on­tjea, di­zaj­ne­ra poz­na­tog po bilj­nim mo­ti­vi­ma fi­nim po­put čip­ke ko­je nu­di Ar­tec­ni­ca. Že­li­te li veću do­zu mi­ni­ma­liz­ma, do­bar je iz­bor Ex­tre­mi­so­va pre­gra­da Stic­ks, a tra­ži­te li ra­sko­šan iz­bor mo­ti­va, sva­ka­ko po­gle­daj­te Ko­zi­olo­ve sla­ga­li­ce!

Ca­sa­ma­nia aria de­ko­ra­tiv­ni su lis­to­vi od po­li­pro­pi­le­na ko­ji se mo­gu spa­ja­ti u kre­aci­je fi­ne po­put čip­ke (po­god­no za in­te­ri­je­re i ek­s­te­ri­je­re; dos­tup­no u vi­še bo­ja; je­dan list 22,5 x 17,5 x 2,6 cm; pa­ket od 24 lis­ta - 841 kn, ot­pri­li­ke za je­dan...

M w ( z ) z stor od la­ser­ski re­za­nog tyve­ka (sin­tet­skog vo­do­ot­por­nog pa­pi­ra) mo­že se pos­ta­vi­ti kao zid­ni ili pro­zor­ski ukras te vi­se a pre­gra­da. ...

De­ko­ra­tiv­ni pa­ne­li od tan­kog če­li­ka Ar­tec­ni­ca Ivy (di­zajn Tord Bo­on­tje) mo­gu se spa­ja­ti u za­vje­se i pre­gra­de po­mo u ku­ka na uglo­vi­ma (u zlat­noj i sre­br­noj bo­ji, ko­mad 17,8 x 27,9 cm, pa­ki­ra­nje od šest ko­ma­da - 660 kn, Di­zaj­n­ho­lik)

ig­ne oset - Clo­uds (di­zajn onan i Erwan Bo­uro­ul­lec) dvo­boj­ni su ele­men­ti od vu­ne­ne tka­ni­ne ko­ji se po­mo u po­seb­nih gu­mi­ca spa­ja­ju u vi­se e i(li) zid­ne de­ko­ra­tiv­ne ins­ta­la­ci­je. ude se u raz­no­vr­s­nim kom­bi­na­ci­ja­ma bo­ja (ci­je­na na upit, Pro­ning)

De­ko­ra­tiv­ni plas­tič­ni ele­men­ti Vi­tra Al­gu­es (di­zajn Ro­nan i Erwan Bo­uro­ul­lec) mo­gu se spo­ji­ti u “ras­li­nje” ko­je mo­že vi­si­ti sa stro­pa, ukra­ša­va­ti zid ili pro­zor... (pa­ket od 25 ko­ma­da za ot­pri­li­ke je­dan če­tvor­ni me­tar, 424 kn, Ri­ba­rić)

Pro­zir­ni de­ko­ra­tiv­ni ele­men­ti Ko­zi­ol Pi:p s mo­ti­vom pti­či­ca na gra­na­ma nu­de se u vi­še bo­ja. Spa­ja­ju se po­mo­ću kva­či­ca ko­je se do­bi­ju gra­tis (ko­mad 40 kn, 27 x 27 x 4 cm, Les­ni­na)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.