Ma­li kuć­ni LA­BO­RA­TO­RIJ

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM SHOPPING -

Ako ste ika­da ima­li pri­li­ku po­gle­da­ti ne­ku od epi­zo­da Dexte­ro­va la­bo­ra­to­ri­ja, si­gur­ni smo ka­ko se i u va­ma pro­bu­di­la znans­tve­na zna­ti­že­lja. Hi­pe­rin­te­li­gen­tan dje­čak u svom do­mu ima skri­ven pra­vi la­bo­ra­to­rij, u ko­jem pro­vo­di sa­te smiš­lja­ju­ći raz­ne eks­pe­ri­men­te, a upra­vo nas je nje­gov ho­bi po­tak­nuo na ovo­tjed­nu po­tra­gu. De­ta­lji za dom ko­ji iz­gle­da­ju kao da ih je ne­ki lu­di znans­tve­nik za­bo­ra­vio u va­šem dnev­nom bo­rav­ku – od­lič­na su fo­ra! Vri­je­me je za po­ku­se!

Ter­mo­me­tar “Ga­li­leo”, sva­ka ku­gli­ca, a ima ih 5, pri odre­đe­noj tem­pe­ra­tu­ri plu­ta, od­nos­no to­ne, te vam na taj na­čin po­ka­zu­je tem­pe­ra­tu­ru zra­ka u pros­to­ri­ji; ku­gli­ce s do­nje stra­ne ima­ju me­tal­ni pri­vje­sak s nat­pi­som tem­pe­ra­tu­re (°C i °F), a ras­pon im je...

Ku­hinj­ska men­zu­ra “DECILITER”, vi­si­na 18,5 cm, vo­lu­me­na 1,4 L,32 kn, Bu­tlers

Pla­vi “An­twor­ks” + il­lu­mi­na­tor, ak­va­rij (mra­va­rij) ve­li­či­ne 14 x 16.5 x 3 cm na­pu­njen pro­zir­nom pla­vom ne­škod­lji­vom že­la­ti­nom ko­ja, osim što hra­ni mra­ve, slu­ži i kao me­dij za ko­pa­nje tu­ne­la; do­la­zi u pa­ke­tu s 4 ja­ke pla­ve di­ode ko­ji os­vjet­lja­va­ju gel...

Me­te­oro­lo­ška sta­ni­ca TEC­H­NO LI­NE WS6501, pri­ka­zu­je sat, da­tum, unu­tar­nju i vanj­sku tem­pe­ra­tu­ru, unu­tar­nju vla­gu, tlak zra­ka, vre­men­sku ten­den­ci­ju, mje­se­če­ve mi­je­ne, vri­je­me iz­la­ska i za­la­ska sun­ca; ima vanj­ski sen­zor ko­ji se be­žič­no po­ve­zu­je s...

“Pi­pe­te”, po­su­de za ocat i ulje, in­s­pi­ri­ra­ne la­bo­ra­to­rij­skim po­su­da­ma, s pum­pi­com za jed­nos­tav­no do­zi­ra­nje; ma­te­ri­jal: stak­lo i si­li­kon, di­men­zi­je: ø 5 x 23 cm, di­zajn Ca­mil­la Kropp, 440 kn za set od 2 po­su­de, www. di­zaj­n­ho­lik.hr

“Ta­ble tap” vrč in­s­pi­ri­ran la­bo­ra­to­rij­skom apa­ra­tu­rom, ma­te­ri­jal: stak­lo i gu­ma, di­men­zi­je: ø 17 x 47 cm, di­zajn Ar­no­ut Vi­sser za Dro­og de­sign, 1,390 kn, Mo­dus

USB mi­kro­skop, po­ve­ća­nje do 200x, 1.3 me­ga­pixe­la, sni­ma JPG i BMP sli­ke te fil­mi­će u AVI for­ma­tu, na­pa­ja­nje pu­tem USBa, sa­dr­ži 4 LED lam­pe za os­vjet­lje­nje, di­men­zi­je: 14 x 12 x 7cm, 575 kn, www.ho­cu­to.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.