ŠPA­GE­TI S MEK­SIČ­KIM UMA­KOM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - GASTRO -

1 žli­cu mas­li­no­vog ulja 1 luk (lju­bi­čas­ti) 1 či­li pa­pri­či­cu, fi­no na­sjec­ka­nu 500 g mlje­ve­nog me­sa 1 kon­zer­vu (410 g) bi­je­log gra­ha 500 ml uma­ka od raj­či­ca 250 g tjes­te­ni­ne sol i pa­par Za­grij­te ulje i po­pr­ži­te luk i či­li ne­ko­li­ko mi­nu­ta na ta­vi. Do­daj­te mlje­ve­no me­so i pe­ci­te dok ni­je go­to­vo. Po­so­li­te i po­pa­pri­te. Oci­je­di­te i is­pe­ri­te grah iz kon­zer­ve, te ga sku­pa s uma­kom od raj­či­ce (naj­bo­lje do­ma­ćim, ali mo­že­te ko­ris­ti­ti i ku­pov­nu sjec­ka­nu raj­či­cu) do­daj­te u me­so, nas­ta­vi­te ku­ha­ti još 10 mi­nu­ta. Sku­haj­te tjes­te­ni­nu al den­te, sta­vi­te je u ta­njur te pre­lij­te uma­kom. Sa stra­ne pos­lu­ži­te još či­li­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.