Uni­kat­ne “pu­mi­ce”!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Re­ali­zi­ra­ju­ći svo­ju no­vu ide­ju Pu­ma je stvo­ri­la apli­ka­ci­ju za iPad po­mo­ću ko­je je mo­gu­će kre­ira­ti je­dins­tve­nu, pot­pu­no in­di­vi­du­ali­zi­ra­nu te­ni­si­cu. Od sa­da u Sho­eBeDo tr­go­vi­ni u za­gre­bač­koj Ga­je­voj uli­ci, u PU­MA Cre­ati­ve Fac­tory pro­gra­mu, kup­ci sa­mi mo­gu bi­ra­ti ma­te­ri­ja­le i boje za svo­ju ori­gi­nal­nu te­ni­si­cu, a svoj mo­del smis­li­la je i Natali Diz­dar. Na­kon za­vr­šet­ka kre­ira­nja, na­rudž­ba se ša­lje u tvor­ni­cu i u ro­ku 5 tje­da­na te­ni­si­ce sti­žu na kuć­nu adre­su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.