A A b A A A A

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Na­kon sve­ča­nog otvo­re­nja u Mo­vi­eplexu Cen­tra Kap­tol fil­mom “Irokez” auto­ra Ma­ti­ja Vuk­ši­ća o biv­šem bok­sa­ču Želj­ku Ma­vro­vi­ću, proš­li tje­dan bio je is­pu­njen do­ku­men­tar­nim fil­mo­vi­ma. Po­seb­no je po­no­san bio di­rek­tor fes­ti­va­la Ne­nad Pu­hov­ski, a ako ste slu­čaj­no pro­pus­ti­li ko­ji od od­lič­nih fil­mo­va, naj­za­nim­lji­vi­ji nas­lo­vi s pri­jaš­njih fes­ti­va­la bit će dos­tup­ni svim ko­ris­ni­ci­ma MAXtv-a kao bes­plat­ni sa­dr­žaj unu­tar MAXtv vi­de­ote­ke!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.