bA c A A

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Mi­ri­si sva­kod­nev­no utje­ču na na­ša osje­ti­la. Stva­ra­ju osje­ćaj ugo­de ili bu­de sje­ća­nja na li­je­pe tre­nut­ke. Mi­ri­si nas mo­gu opus­ti­ti i oras­po­lo­ži­ti te vra­ti­ti iz­gub­lje­nu ener­gi­ju. Pri­ušti­te si aro­ma­te­ra­pij­sku nje­gu u Va­šem do­mu uz se­lek­tiv­nu po­nu­du mi­ris­nih kup­ki i lo­si­ona za ti­je­lo pro­izvo­đa­ča Di­ba Charm. Svi pro­izvo­di Di­ba Charm mo­gu se na­ba­vi­ti u Kon­zu­mu, Koz­mo pro­da­va­oni­ca­ma, lje­kar­na­ma Charm i u Na­mi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.