Ra­zi­gra­ne

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM -

Bum pri­rod­nih mo­ti­va u su­vre­me­nom di­zaj­nu obo­ga­tio je in­te­ri­je­re naj­raz­no­vr­s­ni­jim re­ljef­nim iz­ved­ba­ma na sa­go­vi­ma, zi­do­vi­ma, na­mje­šta­ju... Pri­mje­ri­ce, no­vi Sac­hov sag Cur­ve pod­sje­ća na pješ­ča­ne na­no­se u pus­ti­nji i na mor­skom dnu. U ko­lek­ci­ji Phe­no­me­non, ko­ju je To­ku­jin Yo­shi­oka osmis­lio za Mu­ti­nu, zid­ne i pod­ne plo­či­ce na­dah­nu­te su pče­li­njim sa­ćem, sni­je­gom, ki­šom... Poz­na­ti ja­pan­ski di­zaj­ner na­mjer­no je plo­či­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.