SA­LA­TA OD MA­HU­NA I GLJI­VA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - GASTRO -

400 g ma­hu­na sol vo­da 3 žli­ce ulja 500 g glji­va, očiš­će­nih i na­sjec­ka­nih 2 žli­ce svje­že maj­či­ne du­ši­ce 125 ml mli­je­ka 2 žli­ce ku­ku­ruz­nog braš­na 50 - 100g fe­ta si­ra svje­že mlje­ve­ni pa­par 1/4 ša­li­ce na­sjec­ka­nog mla­dog lu­ka 1 ša­li­ca cro­uto­na – pr­že­nih koc­ki­ca kru­ha Sta­vi­te ma­hu­ne u zdje­lu te po­lij­te sla­nom vo­dom. Pri­če­kaj­te da za­ki­pi, mak­ni­te s va­tre, te oci­je­di­te i po­lij­te hlad­nom vo­dom. U ve­li­koj ta­vi za­grij­te ulje te po­pr­ži­te glji­ve i maj­či­nu du­ši­cu oko 2 mi­nu­te. U odvo­je­noj zdje­li­ci po­mi­je­šaj­te mli­je­ko i ku­ku­ruz­no braš­no dok se sve ne po­ve­že i iz­mr­vi­te sir po vr­hu te ovu mje­ša­vi­nu do­daj­te glji­va­ma, te za­či­ni­te pa­prom. Ku­haj­te još 5 mi­nu­ta uz ne­pres­ta­no mi­je­ša­nje dok se sir ne oto­pi. Mak­ni­te s va­tre, ohla­di­te, po­mi­je­šaj­te sa ma­hu­na­ma i pos­pi­te svje­žim lu­kom i ko­ma­di­ći­ma pr­že­nih koc­ki­ca kru­ha. Sa­la­tu mo­že­te pos­lu­ži­ti to­plu ili hlad­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.