teh­no pro­lje­će

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - GASTRO - NAPISALA FO­TO­GRA­FI­JE

Li­di­ja Pa­lun­ko S to­pli­jim da­ni­ma ko­ji naj­av­lju­ju (du­go­oče­ki­va­no) pro­lje­će bu­di­mo se i mi. Gad­get zbog ko­jeg nam je sr­ce br­že za­ku­ca­lo de­fi­ni­tiv­no je naj­no­vi­ji Olym­pu­sov To­ugh, ko­ji je bez ikak­ve sum­nje najotporniji fo­to­apa­rat na svi­je­tu, a pod­ni­jet će i ako bu­de­te ga­zi­li po nje­mu. Dom bi­smo ra­do opre­mi­li i Lo­gi­tech zvuč­ni­ci­ma, te Ca­no­no­vim mul­ti­funk­ci­onal­nim ure­đa­jem za ko­pi­ra­nje, fak­si­ra­nje i is­pis, a ve­li­ki plus ide do­ka­za­no naj­ti­šem usi­sa­va­ču na tr­ži­štu - Elec­tro­luxo­vom Ul­traSi­len­ce­ru.

u Že­ne­vi, Ci­troën me­đu­na­rod­nog teh­no­lo­gi­ju sa­lo­na auto­mo­bi­la i smje­lost kao U po­vo­du 81. kre­ativ­nost, za­nim­ljiv pred­stav­lja pro­izvo­đa­ča. gra­ni­ce proizvode ko­ji spa­ja­ju Na­ma je po­seb­no pre­poz­nat­lji­ve ko­jem je se vri­jed­nos­ti ovog Ci­troën po­mak­nuo...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.