vitApuR - vAš no­vi SpE­ci­jA­liSt zA ugoD­ni­jE SpA­vA­njE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Vitapur je rob­na mar­ka vr­hun­skih po­kri­va­ča, jas­tu­ka, pos­te­lji­ne i vo­de­nih kre­ve­ta Pre­mi­um Ex­clu­si­ve, ko­ja je pri­sut­na na broj­nim europ­skim tr­ži­šti­ma, od sa­da i u Hr­vat­skoj. U no­vom Are­na Cen­tru Vitapur je otvo­rio svo­ju tr­go­vi­nu, gdje će vam na­še sa­vjet­ni­ce po­ka­za­ti i sa­vje­to­va­ti vas pri iz­bo­ru po­kri­va­ča, jas­tu­ka i pos­te­lji­ne. Za naj­bo­lji od­mor is­pro­baj­te vo­de­ne kre­ve­te i pro­vje­ri­te za­što se sve vi­še lju­di od­lu­ču­je za tu vr­stu le­ža­ja. U mje­se­cu otva­ra­nja Vitapur je za pr­ve kup­ce pri­pre­mio po­seb­ne po­nu­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.