ARE­nA cEn­tAR FA­SHi­on WE­EKEnD 18., 19. i 20. ožuj­KA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Ovaj vi­kend Are­na cen­tar do­če­ku­je pro­lje­će. Svje­ža pro­ljet­na ko­lek­ci­ja, sa­vje­ti za lje­po­tu i zdrav­lje, naj­ve­ći po­pus­ti u gra­du … zvu­či kao sa­vr­še­na pri­pre­ma za sun­ča­ni­je da­ne. Po­nu­du Are­na cen­tra br­zin­ski mo­že­te pre­gle­da­ti na mod­nim re­vi­ja­ma ko­je će se odr­ža­va­ti u su­bo­tu i ne­dje­lju od 17 do 21 sa­ti, a ti­je­kom ci­je­log vi­ken­da u raz­dob­lju od 18 do 22 sa­ta mo­že­te oba­vi­ti kup­nju po naj­po­volj­ni­jim ci­je­na­ma u gra­du. U Are­na cen­tru če­ka­ju vas po­pus­ti od 10 do 50 % na no­ve ko­lek­ci­je. To je sa­vr­še­na pri­li­ka da si­vu zim­sku odje­ću za­mi­je­ni­te svi­je­tlim pro­ljet­nim ko­ma­di­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.