On je art di­rek­tor Cha­ne­la, Fen­di­ja, Ho­ga­na te vlas­ti­tog bren­da Karl La­ger­feld, sve kam­pa­nje fo­to­gra­fi­ra osob­no, stras­tven je lju­bi­telj knji­žev­nos­ti. Go­di­ne skri­va kao zmi­ja no­ge i ne po­miš­lja na mi­ro­vi­nu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIZAJNERSKI PROFIL - FO­TO­GRA­FI­JE Ca­me­ra­press/Gu­li­ver, Re­uters, AFP, Ar­hi­va VL

Li­di­ja Pa­lun­ko Karl La­ger­feld, ko­ji se pri­dru­žio ku­ći Cha­nel 1983., jed­na je od naj­poz­na­ti­jih mod­nih lič­nos­ti na svi­je­tu, no na­kon go­to­vo šez­de­set go­di­na na sce­ni i da­lje se sma­tra i za jed­nu od naj­mis­te­ri­oz­ni­jih. Kaiser Karl, ka­ko je poz­nat među svim za­ljub­lje­ni­ci­ma u mo­du, ne že­li ot­kri­ti ni ka­da je ro­đen. Ra­ne tri­de­se­te go­di­ne proš­log sto­lje­ća naj­pre­ciz­ni­ji su ter­min ko­ji Kar­lo­vi obo­ža­va­te­lji, sni­ma­te­lji do­ku­men­ta­ra­ca i no­vi­na­ri mo­gu po­nu­di­ti, no sam La­ger­feld sprem­no ih od­ba­cu­je - po­put nje­go­va miš­lje­nja o proš­los­ti, go­di­ne su mu ne­bit­ne. “Ka­da bi­smo se svi op­te­re­ći­va­li s onim što je bi­lo, iz­gle­da­li bi­smo kao da stal­no ide­mo na spro­vo­de”, iz­ja­vio je jed­nom. A spro­vo­da se Karl La­ger­feld do­is­ta na­gle­dao. “Pro­ži­vio sam se­dam­de­se­te - bur­ne, div­lje i uz­bud­lji­ve. Si­da je de­set­ko­va­la mod­ni svi­jet ta­da, sva­kod­nev­no je net­ko od­la­zio. Pri­ja­te­lji­ca je jed­nom iz­ja­vi­la ka­ko su ta­da svi co­ol lju­di umr­li, slo­žio bi se s tim”, objas­nio je pe­ri­od u ko­jem se obli­ko­vao u jed­nog od naj­ve­ćih ge­ni­ja da­naš­nji­ce. Svo­ju ka­ri­je­ru u mod­nom svi­je­tu Karl La­ger­feld za­po­čeo je s 22 go­di­ne u Pa­ri­zu, ka­da je na na­tje­ča­ju u kre­ira­nju ka­pu­ta osvo­jio sta­ži­ra­nje u mod­noj ku­ći Bal­ma­in, osvo­jiv­ši dru­go mjes­to - pr­vo je otišlo Yves Sa­int La­uren­tu. Ne­ko­li­ko go­di­na kas­ni­je no­vi­na­ru je objas­nio: “Da, ka­put me do­veo do stu­di­ja Bal­ma­in, ali ja stvar­no ne vo­lim kre­ira­ti ka­pu­te. Ma­le cr­ne ha­lji­ne mo­ja su strast”. Upra­vo za­to se Karl ta­ko do­bro sna­šao u svi­je­tu ne­pre­ža­lje­ne Co­co Cha­nel, pa­la­či obi­lje­že­noj s dva ukr­šte­na slo­va C. “Cha­nel mod­na ku­ća bi­la je us­pa­va­na lje­po­ti­ca ka­da sam joj se pri­dru­žio. Lje- po­ti­ca, bez sum­nje, no u du­bo­kom snu”, re­kao je o svo­jim po­čet­ci­ma. “Co­co je na­pra­vi­la ogrom­nu gre­šku u šez­de­se­ti­ma ka­da ni­je shva­ti­la da se ele­gan­ci­ja mi­je­nja - mr­zi­la je tra­pe­ri­ce. A svi­jet vi­še ni­je htio slu­ša­ti dik­tat ne­ke sta­ri­ce. S dru­ge stra­ne, upra­vo zbog Co­co je Cha­nel bi­lo ta­ko la­ko pre­po­ro­di­ti - sam lo­go, ka­me­li­ja kao za­štit­ni cvi­jet, bi­se­ri, na­kit, ci­pe­le sa za­tam­nje­nim pred­njim di­je­lom - i danas se igram sa ovim de­ta­lji­ma po­put glaz­be­ni­ka ko­ji sla­že no­te”. Karl La­ger­feld poz­nat je kao naj­ve­ći ra­do­ho­li­čar mod­nog svi­je­ta - osim pred­sje­da­nja Cha­ne­lom, su­ra­đu­je i s ta­li­jan­skom mod­nom ku­ćom Fen­di (“Na­ša su­rad­nja je čud­na. Kao da sa­vr­še­no znam što im tre­ba, a oni to ne zna­ju ver­ba­li­zi­ra­ti”, ot­krio je di­zaj­ner), dr­ži i vlas­ti­tu is­to­ime­nu mod­nu mar­ku - Karl La­ger­feld, ko­ju opi­su­je kao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.