stil­skih injek­ci­ja za oživ­lja­va­nje­pros­to­ra

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM -

S pro­lje­ćem sti­že uo­bi­ča­je­na po­tre­ba za ve­li­kim pos­pre­ma­njem i ob­no­vom vlas­ti­ta če­ti­ri zi­da, čež­nja za ljep­šim i udob­ni­jim ži­vot­nim pros­to­rom. U ra­sko­ra­ku iz­me­đu želja i fi­nan­cij­skih mo­guć­nos­ti ipak je mo­gu­će pro­na­ći zlat­nu sre­di­nu ako pr­vo raz­mis­li­mo ka­ko bi­smo naj­bo­lje mo­gli is­ko­ris­ti­ti ono što već ima­mo: os­lo­bo­di­ti pros­tor ne­re­da i su­viš­nih stva­ri, druk­či­je raz­mjes­ti­ti na­mje­štaj, obo­ji­ti zi­do­ve... pa to even­tu­al­no “za­či­ni­ti” ne­kim po­seb­nim ko­ma­dom na­mje­šta­ja ili de­ta­ljem pre­ma na­če­lu je­dan, ali vri­je­dan. Br­zo, iz­nim­no prak­tič­no i pri­lič­no jef­ti­no rje­še­nje de­ko­ra­tiv­ne su na­ljep­ni­ce za zi­do­ve i na­mje­štaj ko­je se la­ko mo­gu uk­lo­ni­ti bez ošte­će­nja po­vr­ši­ne. Iz­vr­s­ne efek­te pos­ti­ći će­te s (fo­to) ta­pe­ta­ma (sjaj­ne su za 3D efek­te “pro­dub­lji­va­nja” pros­to­ra), sa­go­vi­ma, za­vje­sa­ma, stol­nja­ci­ma, pos­te­lji­nom... Po­seb­na su pri­ča svje­tilj­ke - li­je­po obli­ko­va­ne ukra­sit će pros­tor i neo­svi­jet­lje­ne, a uklju­či­va­njem svje­tlos­ti stvo­rit će ose­buj­nu “pri­ču”. Ogo­lje­li i ne­ugled­ni zi­do­vi mo­gu bi­ti sa­vr­še­na pod­lo­ga za ek­s­tra­va­gant­nu po­li­cu ili vje­ša­li­cu, a neo­bič­no obli­ko­van i mul­ti­funk­ci­ona­lan ko­mad na­mje­šta­ja mo­že pos­ta­ti stil­sko ža­ri­šte pros­to­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.