Za­bav­no i funk­ci­onal­no

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM SHOPPING -

Sta­ro pra­vi­lo da su de­ta­lji ono što pro­jekt či­ni us­pješ­nim i te ka­ko vri­je­di, a do­kaz to­mu je ovo­tjed­ni skup sit­ni­ca ko­je su nas na pr­vu ra­zve­se­li­le do­brim di­zaj­nom, a on­da odu­še­vi­le i funk­ci­onal­noš­ću te od­lič­nim ide­ja­ma. Šar­mant­na pod­mor­ni­ca za pri­pre­ma­nje ča­ja i zlat­na ri­bi­ca za­glav­lje­na u odvo­du sa­mo su ne­ki od od­lič­nih pri­jed­lo­ga da une­se­te ma­lo ve­se­lja u svoj dom!

Bo­sk­ke “Sky plan­ter”, lo­nac za cvi­je­će ko­ji vi­si na­opač­ke, osim što ima ra­zvi­jen me­ha­ni­zam ko­ji spre­ča­va is­pa­da­nje bilj­ke, ovaj lo­nac za cvi­je­će ima po­se­ban sus­tav na­vod­nja­va­nja ko­ji pos­tup­no ot­pu­šta vo­du do ko­ri­je­na, www. roc­ket­t­st­ge­or­ge.co.uk

Por­cu­lan­ski svi­jeć­njak/zdje­la za vo­će “Vo­će i va­tra”, di­zajn Wil­lem Noyons, 550 kn, www.di­zj­n­ho­lik.hr Li­me­na ku­ti­ja za pra­šak za pra­nje rub­lja “Snjeguljica”, 15x15x21cm, 56 kn, Bu­tlers

“Mr. & Mrs. CHIN” set za sol i pa­par, de­sig­ner Ste­fa­no Gi­ovan­no­ni za Ale­ssi, 295 kn, Ho­me Swe­et Ho­me

“Čaj­na pod­mor­ni­ca”, do­miš­lja­ta spra­vi­ca za pri­pre­ma­nje ča­ja, 125 kn, www.ho­cu­to.com

Dje­čji por­cu­lan­ski ta­njur “Fo­od Fa­ce”, www.roc­ket­t­st­ge­or­ge.co.uk

Li­me­na ku­ti­ja za li­je­ko­ve “Cr­ve­ni križ”, 17x17x8,5 cm, 80 kn, Bu­tlers

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.