Sa­vr­šen spoj su­prot­nos­ti

Cr­no i bi­je­lo ne­pres­ta­no se is­pre­pli­ću i do­pu­nju­ju u fi­noj, iz­nim­no sklad­noj rav­no­te­ži - od na­mje­šta­ja ‘odje­ve­nog’ u mo­tiv ša­hov­ske plo­če do ele­gant­nih mo­ti­va na ku­pa­onič­kim sa­ni­ta­ri­ja­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - MODA - NAPISALA Iva­na Vo­do­ga­žec /VLM FO­TO­GRA­FI­JE

Či­ni se ka­ko ni­kad ne mo­že bi­ti do­volj­no re­če­no o vječ­nom me­đu­od­no­su cr­nog i bi­je­log - ove dvi­je (ne)boje ne­pres­ta­no se is­pre­pli­ću i na­do­pu­nju­ju u jed­nom od naj­sa­vr­še­ni­jih spo­je­va su­prot­nos­ti. Cr­no i(li) bi­je­lo već go­di­na­ma su iz­bor broj je­dan u po­pu­lar­nom mi­ni­ma­lis­tič­kom sti­lu ure­đe­nja in­te­ri­je­ra jer i ge­ome­trij­ske i or­gan­ske for­me mo­der­nog na­mje­šta­ja od­lič­no do­la­ze do iz­ra­ža­ja u (ne)bo­ja­ma. Upra­vo tak­vi to­no­vi ne od­v­la­če su­vi­še po­zor­nos­ti na sam ko­lo­rit ne­go do­pu­šta­ju da obli­ko­va­nje do­bi­je na sna­zi. Iz­nim­na je od­li­ka cr­nog i bi­je­log i to što vi­zu­al­no “pro­čiš­ću­ju” pros­tor, oso­bi­to ako slo­bod­no “di­šu” u nje­mu. To pak ne zna­či da se te­ško kom­bi­ni­ra­ju s dru­gim bo­ja­ma - na­pro­tiv, ne­ma te boje ko­ja ne mo­že “sjes­ti” na cr­no ili bi­je­lo, od ži­vih i jar­kih do sre­br­nas­tih i zlat­nih to­no­va. Tak­ve stil­ske upa­di­ce u di­zaj­nu in­te­ri­je­ra omi­lje­ne su za “raz­bi­ja­nje” uobi­ča­je­ne mo­no­kro­mat­ske she­me cr­no-bi­je­lo, no mi ovaj put do­no­si­mo zgod­ne pri­mje­re nji­ho­ve

Ar­hi­va VL oči­gled­ne sa­mo­dos­tat­nos­ti. Mo­ooi je po­nu­dio jed­nos­tav­no, a ipak ot­k­va­če­no rje­še­nje: jed­no­no­gi sto­lić Chess Ta­ble po­sve pre­kri­ven mo­ti­vom ša­hov­ske plo­če. Ra­zi­grao se i Ca­se­lio, s no­vim de­ko­ra­tiv­nim na­ljep­ni­ca­ma Luc­ky - igra­ćim koc­ka­ma ko­je se “ko­tr­lja­ju” po zi­du. Od­lič­ni cr­no-bi­je­li mo­ti­vi mo­gu se na­ći na umi­va­oni­ci­ma u La­ufe­no­voj ko­lek­ci­ji Li­ving City. Vi­zu­al­no op­te­re­će­nje sa­mog umi­va­oni­ka zgod­no je iz­bjeg­nu­to ta­ko da po­sve bi­je­li umi­va­onik ima pro­du­že­tak ko­ji slu­ži po­put sto­li­ća, či­ja je po­vr­ši­na ide­al­na za stil­ske igre s cr­no-bi­je­lim mo­ti­vi­ma. Ta­ko do­bi­va­te pro­fi­nje­nu de­ko­ra­ci­ju ko­ja će vr­lo efek­t­no “za­či­ni­ti” uobi­ča­je­nu jed­nos­tav­nost ku­pa­oni­ce. Skla­dan “ples” cr­nog i bi­je­log li­je­po do­la­zi do iz­ra­ža­ja na svje­tilj­ka­ma, tka­ni­na­ma, na­mje­šta­ju... Ne mo­že­te li se od­lu­či­ti za ne­ku “fik­s­ni” ko­mad, bez bri­ge - pri­la­god­lji­vi mo­du­lar­ni na­mje­štaj stal­no se iz­no­va mo­že sla­ga­ti i pre­mje­šta­ti u raz­no­vr­s­nim cr­no-bi­je­lim kom­bi­na­ci­ja­ma.

Lus­ter SiL.Lux - Ve­ne­zia od mu­ra­no stak­la (11.155 kn, Lu­ce) Lus­ter Slamp - Goc­cia (di­zajn Ste­fa­no Pa­pi, ci­je­na na upit, Vi­bel)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.