A A

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Naj­ve­ći hr­vat­ski shop­ping cen­tar po­t­vr­dio je vod­stvo u ra­zvi­ja­nju i im­ple­men­ta­ci­ji no­vih teh­no­lo­gi­ja. WES­T­GA­TE Shop­ping City je pr­vi shop­ping cen­tar u Hr­vat­skoj ko­ji na svo­jih 226.000 me­ta­ra kva­drat­nih pro­daj­ne po­vr­ši­ne ko­ris­ti Blu­eto­oth teh­no­lo­gi­ju za pru­ža­nje ko­ris­nih in­for­ma­ci­ja po­sje­ti­te­lji­ma cen­tra, i to pu­tem Mo­bil­nog Ma­ga­zi­na, po­seb­ne apli­ka­ci­je ra­zvi­je­ne od stra­ne hr­vat­skih struč­nja­ka. Mo­bil­ni ma­ga­zin je apli­ka­ci­ja nu­di in­for­ma­ci­je o mo­di, sport­skoj opre­mi, koz­me­ti­ci, teh­ni­ci/ mul­ti­me­di­ji, pre­hra­ni te do­dat­ne za­nim­lji­vos­ti iz svi­je­ta mo­de i za­ba­ve. Unu­tar na­ve­de­nih te­ma pred­stav­lje­ne su po­seb­ne tjed­ne po­nu­de ne­kih od 260 tr­go­vi­na i tri­de­se­tak ugos­ti­telj­skih obje­ka­ta ko­ji se na­la­ze unu­tar shop­ping cen­tra Wes­t­ga­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.