šte­di

Ka­ko is­ko­ris­ti­ti sva­ki cen­ti­me­tar ne­za­obi­laz­no je pi­ta­nje su­vre­me­nog sta­no­va­nja, oso­bi­to ako vam je stan ma­le kva­dra­tu­re. Rje­še­nje je po­kuć­stvo ko­je po po­tre­bi za­uzi­ma ma­nje pros­to­ra

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM - NAPISALA Iva­na Vo­do­ga­žec / VLM FO­TO­GRA­FI­JE

Kro­nič­ni ne­dos­ta­tak pros­to­ra, oso­bi­to u ma­njim sta­no­vi­ma, još je iz­ra­že­ni­ji zbog “ci­vi­li­za­cij­skog” na­či­na ži­vo­ta u ko­je­mu smo okru­že­ni go­to­vo bez­broj­nim pred­me­ti­ma. Pre­ma pro­cje­na­ma objav­lje­nim u knji­zi “Ži­vje­ti jed­nos­tav­ni­je” auto­ra Wer­ne­ra Ti­ki­ja Kus­ten­mac­he­ra, kad bi su­vre­me­ni čo­vjek iz­bro­jio baš sve stva­ri ko­je posjeduje, od naj­ma­njih sit­ni­ca do naj­ve­ćih ko­ma­da, uku­pan broj pred­me­ta mo­gao bi do­seg­nu­ti čak 10.000! Da­ka­ko da je naj­bo­lji li­jek pro­tiv tak­ve inva­zi­je ri­je­ši­ti se su­viš­nih stva­ri ko­je sa­mo skup­lja­ju pra­ši­nu ili za­uzi­ma­ju pros­tor na­go­mi­la­ne u ku­ti­ja­ma i unu­traš­njos­ti na­mje­šta­ja. Od ve­li­ke je po­mo­ći

Ar­hi­va VL i mul­ti­funk­ci­onal­ni na­mje­štaj ko­ji mo­že slu­ži­ti za raz­ne svr­he, a uz to mo­že pro­mi­je­ni­ti ve­li­či­nu ras­te­za­njem, skla­pa­njem, ume­ta­njem... pa se po po­tre­bi sma­nju­je. Od­li­čan je pri­mjer F2 tvrt­ke Lig­ne Ro­set - okru­gao stol či­ja je gor­nja plo­ča iz­re­za­na ta­ko da se po­mo­ću pro­fi­nje­nih me­ha­ni­za­ma mo­že le­pe­zas­to prek­lo­pi­ti, pa ga po po­tre­bi mo­že­te pos­pre­mi­ti iza vra­ta! Kre­ativ­ni ča­rob­nja­ci iz Lig­ne Ro­se­ta u ru­ka­vu ima­ju još pre­gršt tak­vih rje­še­nja, po­put, pri­mje­ri­ce, pa­ra­va­na End­less či­ji na­ziv jas­no

Tros­tru­ki kom­plet sto­li­ća Wo­od­po­int - Si­de Ta­ble Set ko­ji se mo­gu umet­nu­ti je­dan u dru­gi (ci­je­na na upit, Kva­dra)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.