KUHAJMO ZDRA­VO I PRI­ROD­NO PO­PUT ANE UGAR­KO­VIĆ!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

De­li­ma­no se pred­sta­vio tr­ži­štu s ta­vom Dry Co­oker ko­ju od­li­ku­je je­dins­tven di­zajn s uz­dig­nu­tim dnom pu­nim ru­pi­ca na sre­diš­njem di­je­lu, ko­je osi­gu­ra­va­ju rav­no­mjer­nu cir­ku­la­ci­ju zra­ka. O kva­li­te­ti po­su­đa go­vo­ri i či­nje­ni­ca da poz­na­ta ku­ha­ri­ca Ana Ugar­ko­vić ku­ha u po­su­đu ovog pot­pi­sa, a za­hva­lju­ju­ći kva­li­te­ti ke­ra­mi­ke, ter­mo sen­zo­ru i os­ta­lim pred­nos­ti­ma po­su­đa De­li­ma­no, čak je i poz­na­tim ku­ha­ri­ma ži­vot po­jed­nos­tav­ljen. De­li­ma­no pred­stav­lja re­vo­lu­ci­onar­no po­su­đe ko­je će pot­pu­no pro­mi­je­ni­ti kla­sič­ne me­to­de pri­pre­me hra­ne. Ri­je­ši­te se vi­ška ulja, mas­ti i za­go­rje­log po­su­đa – s De­li­ma­nom i Dry Co­oker ta­vom ku­hat će­te zdra­vu hra­nu i ta­ko bri­nu­ti o zdrav­lju ci­je­le obi­te­lji!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.