JE LI TO MO­GU­ĆE? 30 fri­zu­ra U pet go­di­na vi­še od

Lje­po­ti­ca s Barbadosa ima ide­al­no li­ce ko­je­mu sve iz­vr­s­no pris­ta­je. Ia­ko ka­že ka­ko se naj­vi­še vo­li s cr­nom ko­som, mi sma­tra­mo ka­ko je - bez ob­zi­ra je li crn­ka, pla­vu­ša, bri­ne­ta ili cr­ve­no­ko­sa - uvi­jek neo­do­lji­va

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA TREND - NAPISALA FO­TO­GRA­FI­JE

Ves­na Blašković Pixsell, Re­uters, AFP, Ar­hi­va VL Ma­lo je li­ca ko­je bez problema mo­gu no­si­ti sve na cr­ve­nu bo­ju. Pla­va mi je, is­kre­no, bi­la ma­lo boje ko­se i raz­li­či­te du­ži­ne, a da pri­tom uvi­jek do­sad­na - ka­že Ri­han­na, ko­joj je cr­na bo­ja ko­se, iz­gle­da­ju sa­vr­še­no. Mla­da pje­vač­ka zvi­jez­da bez ob­zi­ra na sve pro­mje­ne, ipak naj­dra­ža. MiRi­han­na de­fi­ni­tiv­no je jed­na od njih - sto­ji joj apš­lje­nja fa­no­va su po­di­je­lje­na, što i ne ču­di ka­da so­lut­no sve. Krat­ka ko­sa, du­ga, po­lu­du­ga, pla­va, je Ri­han­na tre­nu­tač­no jed­na od naj­poz­na­ti­jih cr­na, sme­đa, pa i jar­ko­cr­ve­na ko­ju no­si po­s­ljed­pje­va­či­ca na pla­ne­ti. Ka­žu ka­ko su ne­ke zvi­jez­de njih ne­ko­li­ko mje­se­ci. I vi­di se ka­ko pri­tom uži­va. to­li­ko ve­li­ke da im ko­sa ima vlas­ti­tu press služ­bu, - Uvi­jek sam sprem­na za no­vu fri­zu­ru. Vo­lim a Ri­han­ni­na ima i vlas­ti­te web stra­ni­ce. I to vi­še ka­da je iz­ra­žaj­na, po­ma­lo ed­gy, za­bav­na. Bi­la njih! De­talj­ni sa­vje­ti ka­ko na­pra­vi­ti fri­zu­ru po­put sam u fa­zi ka­da mi se svi­đa­la ed­gy odje­ća, nje­zi­ne, ko­li­ko će­te vre­me­na tre­ba­ti utro­ši­ti, sad ta­ko mis­lim o ko­si, za­to sam se i od­lu­či­la ko­me naj­bo­lje sto­ji, i sve dru­go neo­p­hod­no za sti­li­zi­ra­nje po­put Ri­han­ne, mo­že­te pro­na­ći na www.the­ha­ir­styler.com. Ne­ma sum­nje, Ri­han­na je dje­voj­ka ko­ja se ne bo­ji pro­mje­na i na­da­mo se ka­ko pro­mje­ne fri­zu­re ne­ma­ju ni­kak­ve ve­ze s okre­ta­njem no­ve stra­ni­ce u ži­vo­tu. Jer do sa­da ih je, u ne­što vi­še od 5 go­di­na ot­kad je pr­vi put za­pje­va­la Pon De Re­play, pro­mi­je­ni­la vi­še od 30. Ta­ko­đer se na­da­mo ka­ko se nje­zi­ni fri­ze­ri bo­lje bri­nu za nju od onih Lady Ga­ge, ko­ja je ne­dav­no iz­ja­vi­la ka­ko se ne mo­ra ši­ša­ti jer joj ko­sa od sil­nog blaj­ha ot­pa­da. Ouch!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.