Put oko svi­je­ta u če­ti­ri zi­da

do­la­skom us­kr­s­nih blag­da­na bli­ži se pr­va ovo­go­diš­nja to­pli­ja se­zo­na pu­to­va­nja. A upra­vo nam nji­ho­va bo­ga­ta sim­bo­li­ka, kao na­dah­nu­će u ure­đe­nju in­te­ri­je­ra, omo­gu­ću­je da i u vlas­ti­ti dom une­se­mo da­šak kra­je­va o kojima sa­nja­ri­mo...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM - NAPISALA Iva­na Vo­do­ga­žec / VLM FO­TO­GRA­FI­JE Ar­hi­va VL

S do­la­skom to­pli­jeg vre­me­na i us­kr­s­nih blag­da­na ko­ji su sve češ­će “re­zer­vi­ra­ni” za pu­to­va­nja, pro­mje­na oko­li­ne či­ni se vi­še ne­go od­lič­nim rje­še­njem za od­mor od uobi­ča­je­ne sva­ki­daš­nji­ce. Do­vo­ljan je već jed­nod­nev­ni iz­let, da ba­rem skok­ne­mo do ne­kog priv­lač­nog do­ma­ćeg odre­di­šta, a za želj­ne “pra­vog” pu­ta oso­bit je uži­tak pre­la­zak dr­žav­ne gra­ni­ce, što da­lje, to za­nim­lji­vi­je! Pu­to­va­nja ima­ju ne­ku oso­bi­to ugod­nu, go­to­vo nos­tal­gič­nu cr­tu čak i kad sa­mi ne pu­tu­je­mo, ne­go nam se net­ko ja­vi kak­vom li­je­pom raz­gled­ni­com ili nam do­ne­se su­ve­nir s pu­ta... Sim­bo­li­ka pu­to­va­nja kao is­to­dob­nog ot­kri­va­nja svi­je­ta oko sebe i sa­mo­ga sebe snaž­no je na­dah­nu­će u ure­đe­nju in­te­ri­je­ra, jer upra­vo ta sim­bo­li­ka omo­gu­ću­je da i u vlas­ti­ta če­ti­ri zi­da, na kri­li­ma ma­šte, ot­pu­tu­je­mo na že­lje­na odre­di­šta, ili se pak oz­bilj­ni­je po­sve­ti­mo to­me da svo­je sno­ve pre­tvo­ri­mo u ja­vu. Neo­do­ljiv je “put­ni” m

Or­mar Ca­sa­ma­nia - Va­li­ses (di­zajn Ma­ar­ten De Ce­ula­er) iz­gle­da kao da je sas­tav­ljen od put­nih tor­bi (ci­je­na na upit, Stu­dio For­mo For­ma)

Igrač­ka ili de­ko­ra­ci­ja? Dr­ve­ni avi­on­čić Nor­mann Co­pen­ha­gen - Pla­ne (di­zajn Ole Son­der­ga­ard) mo­že bi­ti što god po­že­li­te (ci­je­ne ovis­no o di­men­zi­ja­ma, Sti­pić In­te­rart)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.