BAB A A A A

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Nor­mal­no funk­ci­oni­ra­nje pro­bav­nog sus­ta­va vr­lo je zna­čaj­no za us­pje­šan i zdrav rast i ra­zvoj dje­ce. Me­đu­tim,pro­bav­ni sus­tav je vr­lo osjet­ljiv i pod­lo­žan in­fek­ci­ja­ma i po­te­ško­ća­ma uz­ro­ko­va­nim ne­pra­vil­nom pre­hra­nom, fi­zič­kim i psi­hič­kim tra­uma­ma ili stre­som. Zbog svog sas­ta­va, pra­škas­te for­mu­la­ci­je i pa­ki­ra­nja, po­seb­no pri­la­go­đe­nog dje­ci do 12 go­di­na, LI­NEX Baby ide­alan je sa­vez­nik u bor­bi pro­tiv smet­nji pro­bav­nog sus­ta­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.