oda ra­dos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM -

li­ka po­želj­na stil­ska injek­ci­ja. Ipak, ne za­bo­ra­vi­te na umje­re­nost. Kad je ri­ječ o snaž­nim bo­ja­ma i uzor­ci­ma, ne va­lja pre­tje­ri­va­ti - u cvjet­nu ra­skoš pre­po­ru­ču­je se “odje­nu­ti” sa­mo je­dan zid, ili čak dio zi­da, ili zid­nu pre­gra­du... Pus­ti­te li da os­ta­tak pros­to­ra “di­še”, cvjet­ni dio vi­še će (i ljep­še) do­ći do iz­ra­ža­ja. Zgod­ni cvjet­ni efek­ti mo­gu se pos­ti­ći i s fo­to­ta­pe­ta­ma, oso­bi­to ako su cvjet­ni mo­ti­vi to­li­ko uve­ća­ni da stva­ra­ju do­jam ka­ko di­vov­ske bilj­ke pro­ma­tra­te iz ta­ko­zva­ne žab­lje per­s­pek­ti­ve. Cvi­je­će se mo­že od­lič­no uk­lo­pi­ti u ku­pa­oni­cu - što­vi­še, upra­vo je vi­so­kos­ti­li­zi­ra­ni cvjet­ni mo­tiv vr­lo mo­de­ran na ke­ra­mič­kim plo­či­ca­ma.

Zid­ne plo­či­ce FAP ra­skoš­nog cvjet­nog uzor­ka (ci­je­na na upit, Ter­mo­com­mer­ce) No­va ko­lek­ci­ja ta­pe­ta Eij­f­fin­ger - Un Bi­sou pr­šti svje­žim bo­ja­ma i cvjet­nim mo­ti­vi­ma (ro­la 5 m, 430 kn, Me­blo Tra­de) Ko­ma­ro­va fo­to­ta­pe­ta Hor­ten­sia s uve­ća­nim mo­ti­vom...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.