Cvjet­na

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM -

Pro­ljet­na ra­skoš cvi­je­ća i pr­vog ovo­go­diš­njeg, naj­s­vje­ži­jeg mla­dog ze­le­ni­la sa­vr­šen je, i vi­še ne­go pri­go­dan re­cept za oživ­lja­va­nje ži­vot­nog pros­to­ra. Cvjet­ni mo­ti­vi po­djed­na­ko su “za­hval­ni” za sva­ki stil ure­đe­nja in­te­ri­je­ra za­to što se po­djed­na­ko do­bro uk­la­pa­ju u re­tro i mo­der­nis­tič­ki ugo­đaj. Re­tro “štih” s ra­skoš­nim cvi­je­ćem go­to­vo je ne­za­obi­la­zan u svim ki­će­ni­jim sti­lo­vi­ma proš­lih vre­me­na, no iz­ne­na­đu­ju­će do­bro sla­že se i s mo­der­nim, fu­tu­ris­tič­kim na­mje­šta­jem. U su­vre­me­no ure­đe­nom pros­to­ru ne­ri­jet­ko su li­ni­je po­kuć­stva i (ne)boje to­li­ko jed­nos­tav­ne i mi­ni­ma­lis­tič­ke da je upra­vo buj­na cvjet­na sim­bo-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.