Pu­nje­na ja­ja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - GASTRO -

Sas­toj­ci (za 4 oso­be): 4 tvr­do ku­ha­na ja­ja 1 žli­ca uma­ka od hre­na 2 žli­ce ki­se­log vrh­nja 1 žli­či­ca sit­no sjec­ka­nog vlas­ca 1 žli­či­ca sit­no sjec­ka­nog per­ši­na sol Pri­pre­ma: 1. Tvr­do sku­haj­te ja­ja, ohla­di­te ih pa ogu­li­te i pre­re­ži­te po du­ži­ni na po­la.

Iz­va­di­te žu­tanj­ke i vi­li­com ih usit­ni­te za­jed­no s hre­nom, ki­se­lim vrh­njem, vlas­cem i per­ši­nom. Po­so­li­te. Smje­su mo­že­te sta­vi­ti u vre­ći­cu za ukra­ša­va­nje sa zvjez­das­tim nas­tav­kom.

Po­lo­vi­ce bje­la­na­ca na­pu­ni­te pri­prem­lje­nom smje­som: is­tis­ni­te ju po­mo­ću ukras­ne vre­ći­ce ili jed­nos­tav­no na­pu­ni­te žli­či­com. Na kra­ju po že­lji mo­že­te po­si­pa­ti s ma­lo mlje­ve­ne cr­ve­ne pa­pri­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.