ČI­ČAK  PRO­TIV OPA­DA­NJA KO­SE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Pr­vi za­pi­si o čič­ko­vom ko­ri­je­nu kao lje­ko­vi­toj bilj­ci po­tje­ču još iz do­ba Ga­le­na, rim­skog lje­kar­ni­ka i li­ječ­ni­ka ko­ji se ovom bilj­kom ba­vio još u 2. sto­lje­ću! Danas zna­mo da su glav­ne dje­lat­ne tva­ri u ko­ri­je­nu – inu­lin, ete­rič­no ulje i ta­nin. Sto­ga ek­s­trakt čič­ko­vog ko­ri­je­na ima pro­tu­upal­no i an­ti­mi­krob­no dje­lo­va­nje, po­seb­no u li­je­če­nju su­he se­bo­re­je vla­si­šta. Čič­ko­vo ulje se tra­di­ci­onal­no upo­treb­lja­va kao pri­rod­ni li­jek pro­tiv opa­da­nja ko­se. Od­lič­na kom­bi­na­ci­ja za su­hu pro­ri­je­đe­nu ko­su bio bi: pa­kung od čič­ko­vog ulja (20 min.), a na­kon to­ga Oli­val Čič­kov šam­pon!!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.