Svi su lu­di za...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

...BI­JE­LOM HA­LJI­NOM I CR­NIM NAJ­LON­KA­MA! U po­s­ljed­nje vri­je­me svjet­skim je me­tro­po­la­ma zav­la­dao no­vi trend - bi­je­le ha­lji­ne i cr­ne naj­lon­ke. Ide­al­no za nes­ta­bil­ne da­ne ka­da go­le no­ge još ni­je po­želj­no pre­vi­še iz­la­ga­ti, a ne mo­že­mo odo­lje­ti proz­rač­nim ha­lji­ni­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.