Bom­bo­ni na us­na­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

U ljet­noj ma­ke up ko­lek­ci­ji koz­me­tič­ke ku­će Givenchy u neo­do­lji­vim bo­ja­ma vo­ća i bom­bo­na osva­nu­la su no­va sja­ji­la-bal­za­mi za us­ne Gelée

D’In­ter­dit. Ka­žu da ovo iz­nim­no la­ga­no i proz­rač­no

sja­ji­lo, s ne­ljep­lji­vom for­mu­lom bez vo­ska, pre­kri­va us­ne po­put naj­fi­ni­jeg ve­la,

za­gla­đu­je ih i po­ve­ća­va im vo­lu­men. Na hrvatsko tr­ži­šte sti­glo je šest ve­se­lih ni­jan­si obo­ga­će­nih kris­tal­nim

sja­jem (sva­ki 180 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.