Svi u i na te­ra­se!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM SHOPPING -

Po­če­li su dani ka­da ko­ris­ti­mo sva­ki slo­bo­dan tre­nu­tak da bi­smo upi­li što vi­še sun­če­vih zra­ka. Ako ima­te vrt ili te­ra­su, si­gur­ni smo da ste ovih da­na po­pu­lar­ni­ji među pri­ja­te­lji­ma. Za pra­ve vrt­ne za­ba­ve po­treb­no je ne­ko­li­ko stva­ri - stol­ci, sto­lić, sun­co­bran (jer sun­ce, ko­li­ko god ga vo­lje­li, ni­je pre­tje­ra­no zdra­vo za ko­žu) - i kva­li­tet­no dru­že­nje mo­že po­če­ti!

Vrt­na le­žalj­ka “Char­les re­lax”, če­lič­no pos­to­lje, sre­br­ne boje, pre­s­vla­ka tek­s­ti­len, 679 kn, Ki­ka Alat za vrt, 14,99 kn/kom, Ki­ka IKEA ALLSANG me­tal­na vje­tre­nja­ča, www.ikea.com/at IKEA SOLVINDEN, so­lar­na vi­si­li­ca, la­ki­ra­na ABS plas­ti­ka, Ø 21 cm,...

Lo­nac za cvi­je­će “Han­ging gar­den”, Ø 29,5 cm, vi­si­na 24 cm, www.bu­tlers.de Sun­co­bran “Sum­mer Dre­am”, pro­mjer 300 cm, alu­mi­nij­sko pos­to­lje, pre­s­vla­ka od po­li­es­ter­skog vlak­na, 1.190 kn, Ki­ka

Sun­co­bran “Shadyla­ce”, di­zaj Chris Ka­bel za Dro­og De­sign, kom­bi­na­ci­ja dr­vo i PVC, Ø 215 cm, vi­si­na 235 cm, 2.190 kn, Mo­dus Sto­lić “Ne os­tav­ljaj me”, di­zajn Tho­mas Ben­t­zen, če­lik s pre­ma­zom pro­tiv ko­ro­zi­je, 38 x 38 x 44 ili 58 cm, 1.143 kn,...

Ta­bu­re “Shell” iz ko­lek­ci­je Aqua, di­zajn Pa­ola Len­ti, Ø 85 cm, Sti­pić, ci­je­na na upit

Sklo­pi­vi sto­lac “Zac Spring”, po­li­pro­pi­len fi­ber-glass, 345,60 kn, Me­blo Kan­ta za za­li­je­va­nje El­mo, 90 kn, Vrt­ni cen­tar Ka­lia

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.