SAS­TOJ­CI (ZA DVI­JE OSO­BE):

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - GASTRO - PRI­PRE­MA:

300 ml vo­de 150 g bul­gu­ra 1 žli­či­ca so­li pr­sto­hvat pa­pra 30 ml mas­li­no­va ulja sok 1/2 li­mu­na 1 re­žanj češ­nja­ka 60 g rot­k­vi­ca ša­ka svje­žeg vlas­ca 2 žli­ce si­ra Ri­ban­ca 30 g fe­ta si­ra op­ci­ja: ne­ko­li­ko lis­ti­ća svje­že men­te 1. Sku­haj­te bul­gur u po­so­lje­noj vo­di, 10-ak mi­nu­ta, pa ga os­ta­vi­te pok­lop­lje­nog još 10-ak mi­nu­ta ka­ko bi upio svu vo­du. Os­ta­vi­te da se ohla­di na sob­noj tem­pe­ra­tu­ri. 2. Rot­k­vi­ce na­re­ži­te na ko­lu­ti­će. Vla­sac i češ­njak sit­no na­sjec­kaj­te. 3. Po­mi­je­šaj­te ku­ha­ni bul­gur s na­re­za­nim rot­k­vi­ca­ma, vlas­cem i češ­nja­kom. Do­daj­te Ri­ba­nac i fe­ta sir te za­či­ni­te pa­prom, li­mu­no­vim so­kom i mas­li­no­vim uljem. Pri­je pos­lu­ži­va­nja sa­la­tu mo­že­te po­si­pa­ti listi­ći­ma svje­že men­te. Ze­le­na ke­ra­mič­ka zdje­la za

sa­la­tu, Ikea, ikea.com/at Tro­di­jel­ni dr­ve­ni pri­bor za ku­ha­nje i/ili mi­je­ša­nje, Ikea, ikea.com/at

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.