CE­DE­VI­TA U VE­LI­KIM PAKIRANJIMA OD PO­LA KI­LO­GRA­MA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Is­ko­ris­ti­te je­dins­tve­nu pri­li­ku i potražite no­vo pro­mo­tiv­no pa­ki­ra­nje Ce­de­vi­te u ve­li­kom pa­ki­ra­nju od 500 g. Ide­alan su do­da­tak za sva­ki ku­hinj­ski pult, la­ke za upo­ra­bu, prak­tič­ne i uvi­jek na­do­hvat ru­ke. Bu­du­ći da je po­nu­da ogra­ni­če­na, potražite ih već danas na svim ve­ćim pro­daj­nim mjes­ti­ma. Na ras­po­la­ganju su vam oku­si na­ran­če i li­mu­na. Uži­vaj­te!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.